Działalność jednoosobowa w roku 2021

Rejestracja do podatku dochodowego oraz ubezpieczeń

Osoba prowadząca działalność jednoosobową ma obowiązek rejestracji do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do ubezpieczeń (społecznego i zdrowotnego). Powinna tego dokonać w urzędach odpowiednich ze względu na miejsce jej zamieszkania (urząd skarbowy, czeska instytucja zabezpieczenia społecznego, ubezpieczalnia zdrowotna). Jeśli nie posiada miejsca zamieszkania, decydująca jest lokalizacja siedziby.

Rejestracji do podatku należy dokonać do 15 dni od daty

 • rozpoczęcia czynności, które są źródłem dochodu lub
   
 • przyjęcia pierwszego dochodu z tytułu działalności.

 

Rejestracji do ubezpieczeń – do 8 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Osoba fizyczna może dokonać takiej rejestracji za jednym zamachem wraz ze złożeniem podania o uzyskanie pozwolenia na działalność, bez konieczności chodzenia od urzędu do urzędu.

 

Okres podatkowy i wysokość podatku

Dla osób fizycznych to rok kalendarzowy. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej obejmuje wszystkie osoby fizyczne, których dochód przekroczył 15 000 KCZ. Wysokość podatku to 15 %.

 • Jeżeli podatnik nie korzysta z usług doradcy podatkowego, zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe oraz uiścić należny podatek do 31 marca roku następnego po roku podatkowym.
   
 • Jeżeli z tych usług korzysta, terminem do złożenia zeznania podatkowego jest 1sierpnia roku następnego po roku podatkowym.

 

Ryczałt rozliczeniowy – obniżenie podstawy opodatkowania

Przy działalności jednoosobowej nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości o ile przychody nie przekraczają 2 mln koron. Jeśli kwota ta nie zostanie przekroczona można ograniczyć rozliczenia do tzw. ewidencji podatkowej (a więc księgowości uproszczonej).

Limit 2 mln koron będzie też górną granicą zastosowania tzw. ryczałtu rozliczeniowego, dzięki któremu przy obliczaniu podstawy opodatkowania nie odlicza się od sumy przychodów kosztów rzeczywistych, ale koszty procentowe, których stawki są określone w odpowiednich przepisach.

Za rok 2020 obowiązują następujące stawki kosztów ryczałtowych:

 • 80% (najwięcej 1 600 000 KCZ na rok) przychodów w produkcji rolnej, leśnej i gospodarce wodnej realizowanej w formie produkcji rzemieślniczej, jako samodzielna działalność gospodarcza,
   
 • 60% (najwięcej 1 200 000 KCZ na rok) przychodów z działalności gospodarczej wolnej, wiązanej i koncesjonowanej,
   
 • 40% (najwięcej 800 000 KCZ na rok) przychodów przy innych rodzajach działalności wykonywanych na podstawie odrębnych przepisów (np. adwokaci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, architekci, lekarze itp.) lub przychodów z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej (zawodowi sportowcy, artyści, biegli, tłumacze, syndycy masy upadłościowej itp.),
   
 • 30% (najwięcej 600 000 KCZ na rok) przychodów z wynajmu składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dla przykładu:

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z zakresu doradztwa gospodarczego (jest to działalność wolna), uzyskał przychód w wysokości 3 mln koron. Jego koszty rzeczywiste wynoszą 600 tys. koron. Bardziej opłacalne będzie dla niego skorzystanie z ryczałtu rozliczeniowego, ponieważ pozwala mu on zaliczyć maksymalnie 1 200 000 koron jako koszty.

 

Należy pamiętać, że nie można łączyć metod, a więc od części przychodów wykazywać koszty procentowe, a od części koszty rzeczywiste. Warto więc przeanalizować, która metoda rozliczenia będzie korzystniejsza. Ryczałt rozliczeniowy jest szczególnie opłacalny dla osób, które nie ponoszą dużych kosztów na działalność gospodarczą.

 

!!! W Czechach należy rozliczyć dochody z działalności prowadzonej przez zlokalizowany tam zakład i zapłacić wspomniane 15% podatku dochodowego. Jeśli jednak polski rezydent podatkowy uzyskał w ciągu roku dochody w Polsce (np. poprzez realizację usługi lub podjęcie zatrudnienia), musi je wykazać w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce wraz z dochodem zagranicznym. Dochód z Czech będzie mieć wpływ na ustalenie stopy procentowej. Może się więc okazać, że wysokość podatku będzie mniej korzystna, niż się spodziewaliśmy. Ponieważ kwestia opodatkowania osób fizycznych jest dość zindywidualizowana, zachęcamy do zasięgnięcia informacji w Krajowej Informacji Skarbowej

 

Podstawa wymiaru ubezpieczenia i wysokość składek

Podstawę wymiaru ubezpieczenia stanowi 50 % zysku, który przedsiębiorca wykaże w zeznaniu podatkowym.

W pierwszym roku prowadzenia działalności, kiedy zysk jeszcze nie jest znany, wylicza się składki w oparciu o tzw. podstawę wymiaru ubezpieczenia. Ta zwiększa się każdorocznie wraz ze średnim wynagrodzeniem brutto, w oparciu, o które jest wyliczana. Jeśli działalność jest głównym źródłem dochodu, podstawę wymiaru ubezpieczenia społecznego stanowi 25% średniego wynagrodzenia brutto, a w przypadku działalności będącej dodatkowym źródłem dochodu podstawa wymiaru wynosi 10% tej kwoty. Podstawę wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego stanowi zawsze 50% średniego wynagrodzenia brutto, bez względu na to czy działalność jest głównym, czy dodatkowym źródłem dochodu.

 

W roku 2021 średnie wynagrodzenie brutto wynosi 35 441 CZK na miesiąc.

Podstawa wymiaru ubezpieczenia społecznego wynosi więc 8 861 CZK (25% z 35 441 CZK = 8 860,25 CZK*), jeśli działalność jest głównym źródłem dochodu oraz 3 545 CZK (10% z 35 441 = 3 544,10 CZK), jeśli jest to dodatkowe źródło dochodu. Działalność staje się dodatkowym źródłem dochodu, w tych miesiącach, w którym przedsiębiorca pozostaje zatrudniony.

Podstawa wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego to 17 721 CZK (50% z 34 441 CZK = 17 720,50 CZK*). Jeśli działalność stanowi dodatkowe źródło dochodu, składki zdrowotne odprowadzane są wyłącznie z wynagrodzenia (z tytułu zatrudnienia).

Jeśli w kolejnych latach prowadzenia działalności dochody nie przekroczą powyższych limitów, przedsiębiorcę będą obowiązywać tzw. minimalne zaliczki na ubezpieczenia, które opisujemy poniżej. Jeśli jednak dochody będą wyższe, składki zostaną wyliczone procentowo z połowy zysku wykazanego w zeznaniu podatkowym.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne stanowią 29,2% podstawy wymiaru ubezpieczenia a składki zdrowotne 13,5% podstawy ubezpieczenia. Razem więc 42,7%. Przedsiębiorca może też dobrowolnie brać udział w systemie ubezpieczenia chorobowego. Składka miesięczna na rok 2021 wynosi 147 CZK.

 

Minimalne zaliczki na ubezpieczenia

Są opłacane przez przedsiębiorcę, gdy nie jest jeszcze znana wysokość jego dochodów lub są one zbyt niskie, tj. nie dosięgają wyżej opisanych minimalnych podstaw wymiaru ubezpieczenia.

Gdy działalność jest głównym źródłem dochodu przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2 588 KCZ (29,2 % z 8 861 CZK = 2 587,41 CZK*) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2 393 CZK (13,5 % z 17 721 = 2 392,335 CZK*). Łącznie składki wyniosą więc 4 981 CZK (czyli około 850 zł).

Gdy działalność jest dodatkowym źródłem dochodu przedsiębiorca będzie opłacać tylko składkę na ubezpieczenie społeczne w niższym wymiarze 1 036 KCZ (29,2 % z 3 545 CZK = 1 035,14 CZK*).

 *kwoty ulegają zaokrągleniu do całych koron wzwyż

 

Należy jednak pamiętać, że czeski "ZUS" jest uzależniony od dochodu, który przedsiębiorca musi wykazać w zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że im większe zyski osiąga, tym większe musi płacić składki.

 

 *Warto wspomnieć, że składki na ubezpieczenia odprowadza się w jednym kraju. Jeśli więc przedsiębiorca prowadzi działalność w Czechach, ale żyje w innym państwie - warto udać się do urzędu ds. ubezpieczeń tego państwa, w którym ma miejsce zamieszkania. Urząd ten wyda decyzję, gdzie istnieje obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Taką decyzję należy następnie dostarczyć do czeskiego urzędu ds. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczalni zdrowia, aby instytucje obu państw miały pełną informację o tym, gdzie są opłacane składki.

Ostatnie wpisy