Pozwolenie na prowadzenie działalności w Czechach

Jak ubiegać się o pozwolenie?

Aby rozpocząć działalność gospodarczą w Czechach, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na działalność gospodarcząživnostenské oprávnění, o które można wnioskować w urzędzie miasta (živnostenský úřad jest zazwyczaj oddziałem urzędu miasta). Wnioskuje się na dwa sposoby:

  1. poprzez zgłoszenie działalności,
  2. poprzez wnioskowanie o wydanie koncesji.

 

To, w jaki sposób możemy ubiegać się o wydanie pozwolenia, jest uzależnione od tego, jaki rodzaj działalności planujemy prowadzić.

 

Działalność koncesjonowana

Zacznijmy od drugiego sposobu. Koncesję trzeba posiadać, aby działać w obszarach, które dokładnie opisuje załącznik nr 3 Ustawy o działalności gospodarczej (Živnostenský zákon). Znajdują się tam m.in. usługi taksówkarskie, produkcja broni, prowadzenie strzelnic, produkcja alkoholu, usługi pogrzebowe czy prowadzenie kantoru. W przypadku działalności koncesjonowanych (koncesovaná živnost) ustawa określa również wymogi dotyczące posiadanych kwalifikacji, a dla niektórych dziedzin, również inne wymagania, których spełnienie jest konieczne dla uzyskania koncesji. Działalność koncesjonowaną można rozpocząć dopiero w momencie nabycia mocy prawnej decyzji o udzieleniu koncesji.

 

Spółka s.r.o., która chce się zajmować taką działalnością, potrzebuje więc przedstawiciela (odpovědný zástupce), który będzie się wykazywał odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem. Z chwilą objęcia funkcji staje się osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie działalności i przestrzeganie ustawy o działalności gospodarczej. Pozycję tę może zajmować wspólnik, członek zarządu lub inna osoba, która jest związana ze spółką umową (wymiar pracy to minimalnie 20 godzin tygodniowo). Dana osoba może wykonywać funkcje takiego przedstawiciela maksymalnie dla czterech podmiotów. Do wniosku o wydanie koncesji dołącza się oświadczenie przedstawiciela ze zgodą na objęcie funkcji oraz dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe.

 

„Działalność deklarowana”

Pierwszy sposób ubiegania się o pozwolenie na działalność gospodarczą polega na deklarowaniu takiego zamiaru w urzędzie i w związku z tym działalności te będziemy nazywać deklarowanymi (ohlašovací živnost). Ten typ działalności dzieli się na:

  • działalności rzemieślnicze (ujęte w załączniku nr 1 Ustawy o działalności gospodarczej, np. zegarmistrzostwo, malarstwo, stolarstwo itd.),
  • działalności wiązane (ujęte w załączniku nr 2 Ustawy o działalności gospodarczej, np. produkcja maszyn, produkcja chemiczna, produkcja paliw itp.),
  • działalności wolne (których jest 80 i zostały ujęte w załączniku nr 4 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej).

 

Dwie pierwsze kategorie działalności deklarowanych wymagają odpowiednich kwalifikacji. W przypadku niektórych działalności rzemieślniczych wymagane jest również doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie. Podobnie więc, jak w przypadku działalności koncesjonowanych będzie wymagane wyznaczenie odpowiedniego przedstawiciela.

Ostatnia kategoria, a więc działalności wolne (volná živnost), jest najobszerniejsza, ponieważ wliczają się tutaj wszystkie rodzaje działalności, które nie wpisują się w definicję pozostałych (a więc nie są to działalności rzemieślnicze, wiązane ani koncesjonowane). Zaletą działalności wolnych jest to, że do ich prowadzenia nie wymaga się specjalistycznych kwalifikacji ani doświadczenia – pozwolenie na prowadzenie takiej działalności uzyskuje się wyłącznie na podstawie zgłoszenia w urzędzie. Urząd wydaje pozwolenie na prowadzenie jakiejkolwiek działalności wolnej, a więc zaklasyfikowanej do tej kategorii. Innymi słowy, jeśli spółka zmieni przedmiot działalności, ale nadal będzie działać w obrębie działalności wolnej, nie musi dokonywać zmian w umowie spółki ani w rejestrach.

 

Niezbędne dokumenty

Przy wnioskowaniu o wydanie pozwolenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • umowę spółki w formie aktu notarialnego, jeśli spółka nie jest jeszcze zarejestrowana w Rejestrze handlowym (obchodní rejstřík),
  • pisemną zgodę właściciela nieruchomości, na umieszczenie w niej siedziby spółki,
  • jeśli wymaga tego dana działalność – dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe przedstawiciela oraz jego zgodę na objęcie funkcji.

 

Dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub poświadczonej kopii. Urząd ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku, choć dość często pozwolenie można załatwić na miejscu. Opłata administracyjna za zgłoszenie pierwszej działalności wynosi 1000 KCZ, za każdą następną – 500 KCZ. Urząd wydaje wypis (výpis ze živnostenského rejstříku), który potwierdza, że dany podmiot uzyskał pozwolenie na prowadzenie konkretnej działalności. Wypis taki będzie potrzebny np. do wniosku o zapis spółki (ewentualnie przedmiotu działalności) w Rejestrze handlowym. 

Ostatnie wpisy