Działalność jednoosobowa w roku 2020

Rejestracja do podatku dochodowego oraz ubezpieczeń

Osoba prowadząca działalność jednoosobową ma obowiązek rejestracji do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do ubezpieczeń (socjalnego i zdrowotnego). Powinna tego dokonać w urzędach odpowiednich ze względu na miejsce jej zamieszkania (urząd skarbowy, czeska instytucja zabezpieczenia społecznego, ubezpieczalnia zdrowotna)Jeśli nie posiada miejsca zamieszkania, decydująca jest lokalizacja siedziby.

Rejestracji do podatku należy dokonać do 15 dni od daty

 • rozpoczęcia czynności, które są źródłem dochodu lub
 • przyjęcia pierwszego dochodu z tytułu działalności.

 

Rejestracji do ubezpieczeń – do 8 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Osoba fizyczna może dokonać takiej rejestracji za jednym zamachem wraz ze złożeniem podania o uzyskanie pozwolenia na działalność, bez konieczności chodzenia od urzędu do urzędu.

 

Okres podatkowy

Dla osób fizycznych to rok kalendarzowy. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej obejmuje wszystkie osoby fizyczne, których dochód przekroczył 15 000 KCZ. Wysokość podatku to 15 %.

 • Jeżeli podatnik nie korzysta z usług doradcy podatkowego, zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe oraz uiścić należny podatek do 31 marca roku następnego po roku podatkowym.
   
 • Jeżeli z tych usług korzysta, terminem do złożenia zeznania podatkowego jest 1sierpnia roku następnego po roku podatkowym.

 

Ryczałt rozliczeniowy

Przy działalności jednoosobowej nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości o ile przychody nie przekraczają 2 mln koron. Jeśli kwota ta nie zostanie przkroczona można ograniczyć rozliczenia do tzw. ewidencji podatkowej (a więc księgowośći urposzczonej) i przy tej okazji skorzystać z ryczałtu rozliczeniowego. Oznacza to, że do obliczenia podstawy opodatkowania, od sumy przychodów, nie odlicza się rzeczywistych kosztów, a koszty, których wysokość jest określana procentowo w ustawie.

Za rok 2020 obowiązują następujące stawki kosztów ryczałtowych:

 • 80% (najwięcej  1 600 000 KCZ na rok) przychodów w produkcji rolnej, leśnej i gospodarce wodnej realizowanej w formie produkcji rzemieślniczej, jako samodzielna działalność gospodarcza,
   
 • 60% (najwięcej  1 200 000 KCZ na rok) przychodów z działalności gospodarczej wolnej, wiązanej i koncesjonowanej,
   
 • 40% (najwięcej  800 000 KCZ na rok) przychodów przy innych rodzajach działalności wykonywanych na podstawie odrębnych przepisów (np. adwokaci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, architekci, lekarze itp.) lub przychodów z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej (zawodowi sportowcy, artyści, biegli, tłumacze, syndycy masy upadłościowej itp.),
   
 • 30% (najwięcej  600 000 KCZ na rok) przychodów z wynajmu składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

!!! W Czechach należy rozliczyć dochody z działalności prowadzonej przez zlokalizowany tam zakład i zapłacić wspomniane 15% podatku dochodowego. Jeśli jednak polski rezydent podatkowy uzyskał w ciągu roku dochody w Polsce (np. poprzez realizację usługi lub podjęcie zatrudnienia), musi go wykazać w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce wraz z dochódem zagranicznym. Dochód z Czech będzie mieć wpływ na ustalenie stopy procentowej. Może się więc okazać, że wysokość podatku będzie mniej korzystna, niż się spodziewaliśmy. Ponieważ kwestia opodatkowania osób fizycznych jest dość zidywidualizowana, zachęcamy do zasięgnięcia informacji w Krajowej Informacji Skarbowej

 

Składki na ubezpieczenia

Osoba fizyczna musi opłacić składki na ubezpieczenie socjalne w wysokości 29,2% oraz zdrowotne w wysokości 13,5%. Razem więc 42,7%. Dobrowolnie może brać udział również w systemie ubezpieczenia chorobowego, które wynosi 2,3% (201 KCZ).

Podstawa wymiaru ubezpieczenia wynosi 50 % zysku (dochodu z działalności po odliczeniu kosztów jego uzyskania). W pierwszym roku prowadzenia działalności oraz w latach kolejnych, kiedy dochód z działalności nie dosięgnie tzw. minimalnej podstawy wymiaru ubezpieczenia, należy odprowadzać zaliczki na ubezpieczenia, tak jakby minimalna podstawa została osiągnięta. Podstawy wymiaru ubezpieczenia oraz zaliczki zmieniają się każdorocznie. 

W przypadku ubezpieczenia społecznego wysokość zaliczek jest uzależniona od tego, czy działalność gospodarcza jest głównym źródłem dochodu, czy stanowi źródło dodatkowe. Działalność staje się dodatkowym źródłem dochodu, w tych miesiącach, w którym pozostajemy zatrudnieni.
 

 1. Gdy działalność jest głównym źródłem dochodu minimalna podstawa wymiatu ubezpieczenia na rok 2020 wynosi miesięcznie 8 709 KCZ. Oznacza to, że zaliczka na ubezpieczenie socjalne wynosi minimalnie 2 544 KCZ.
 2. Gdy działalność jest dodatkowym źródłem dochodu minimalna podstawa wymiatu ubezpieczenia na rok 2020 wynosi miesięcznie 3 484 KCZ. Oznacza to, że zaliczka na ubezpieczenie socjalne wynosi minimalnie 1 018 KCZ.

 

Na rok 2020 minimalna podstawa wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego wynosi miesięcznie 17 418 CZK. Zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi wię2 352 KCZJeśli nasza działalność stanowi dodatkowe źródło dochodu, składek zdrowotnych nie opłacamy – odprowadza je pracodawca z naszego wynagrodzenia.

 

„Minimalny ZUS” dla osób utrzymujących się z prowadzenia własnej działalności wynosi więc w Czechach 4 896 CZK, czyli około 830 zł. Należy jednak pamiętać, że czeski "ZUS" jest uzależniony od dochodu - im większe zyski, tym większe składki!

 

*Warto wspomnieć, że składki na ubezpieczenia odprowadza się w jednym kraju. Jeśli więc prowazdimy działalność w Czechach, ale żyjemy w innym - warto  udać się do urzędu ds. ubezpieczeń tego państwa, w którym mamy miejsce zamieszkania. Urząd ten wyda decyzję, gdzie istnieje obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Taką decyzję należy nstępnie dostarczyć do czeskiego urzędu ds. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczalni zdrowia. 

Ostatnie wpisy