Rejestracja podmiotów zagranicznych do VAT w Czechach

Rejestracja obowiązkowa a rejestracja dobrowolna

Przepisy Unii Europejskiej w niektórych sytuacjach narzucają obowiązek rejestracji do VAT w kraju, w którym firma nie ma siedziby ani oddziału czy filii. Najczęściej obowiązek ten będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy prowadzą handel internetowy, a więc zajmują się tzw. sprzedażą wysyłkową.

Czeska Ustawa o podatku VAT (Zákon o DPH) definiuje sprzedaż wysyłkową jako dostarczenie towaru osobom niebędącym aktywnymi płatnikami podatku VAT z innego państwa członkowskiego UE. Transport towaru zapewnia przy tym sprzedawca osobiście lub upoważniona osoba trzecia.

Jeśli całkowita wartość towaru, który został przesłany do Czech w danym lub ubiegłym roku kalendarzowym, przekroczy limit 1 140 000 CZK bez VAT, powstaje obowiązek rejestracji do VAT w Czechach. Nie ma przy tym znaczenia, czy firma jest czynnym płatnikiem podatku VAT w kraju, w którym posiada siedzibę, czy też nie. Musi się zarejestrować do VAT w Czeskiej Republice w ciągu 15 dni od dnia, w którym obroty przekroczyły wspomnianą kwotę.

Przy wysyłce towaru nad wspomniany limit należy składać w czeskim Urzędzie skarbowym zeznanie VAT i odprowadzać podatek według czeskich zasad. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule poświęconym stawkom podatku VAT w CzR.

Inną sytuacją, która obliguje podmiot zagraniczny do rejestracji do VAT w Czechach, jest oferowanie usług z miejscem realizacji w Czeskiej Republice lub sprzedaż towarów do Czeskiej Republiki. Dla ścisłości dodajmy, że chodzi tu handel, który odbiega od definicji sprzedaży wysyłkowej. Biorąc udział w takiej transakcji, firma staje się podmiotem zidentyfikowanym do celów VAT. Następuje więc tzw. rejestracja "wsteczna", z datą realizacji transakcji objętej podatkiem VAT. Wniosek o rejestrację należy złożyć w ciągu 15 dni od daty realizacji transakcji.

Powyższe dotyczyło obowiązkowej rejestracji do VAT. Firmy zagraniczne mają jednak możliwość ubiegać się o taką rejestrację jeszcze zanim powstanie obowiązek, a więc zanim zostanie przekroczony limit albo zanim zostaną podjęte działania handlowo-usługowe z miejsce realizacji w Czechach.

Zaletą dobrowolnej rejestracji jest przede wszystkim możliwość korzystania z niższych stawek podatku. W przypadku sprzedaży wysyłkowej nie trzeba też monitorować obrotów.

Wniosek i dołączane dokumenty

Sam wniosek o rejestrację składa się drogą elektroniczną. Formularz jest dostępny na stronie Urzędu skarbowego (Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015). Wniosek można opatrzyć podpisem elektronicznym, wysłać ze skrzynki danych lub przesłać bez podpisu – ta ostatnia opcja wymaga potwierdzenia w formie pisemnej, które musi się znaleźć w Urzędzie skarbowym w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypis z rejestru, w którym wpisana jest firma, a więc z kraju, w którym ma siedzibę,
  • dokumenty potwierdzający rejestrację do VAT w innych krajach, jeśli do takiej rejestracji doszło,
  • dokument, z którego będzie jasno wynikać, że właścicielem rachunku bankowego wskazanego we wniosku jest podmiot ubiegający się o rejestrację do VAT, a więc potwierdzenie, umowa lub wypis z banku.
  • fakturę z datą, w której został przekroczony limit, dostarczono towar do Czech lub zrealizowano usługę (w przypadku rejestracji obowiązkowej).

 

Powyższe dokumenty muszą być przetłumaczone na język czeski. Podmioty z UE nie muszą zapewniać tłumaczenia uwierzytelnionego, ale dla firm spoza UE skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego będzie konieczne.

W przypadku rejestracji dobrowolnej niezbędne jest też wypełnienie załącznika, w którym opisuje się konkretne działania ekonomiczne objęte podatkiem VAT, jakie firma planuje realizować na terenie Czech. Wypełnienie wszystkich pól nie jest obowiązkowe, w niektórych sytuacjach nie jest nawet możliwe. Niemniej załącznik powinien zawierać jak najwięcej informacji, ponieważ ułatwi to pracę urzędnikom i jednocześnie pozwoli przyspieszyć całą procedurę.

Ustawowo czeski Urząd skarbowy ma 30 dni na wydanie decyzji.

Ostatnie wpisy