Podatek dochodowy spółek s.r.o.

Zgłoszenie go podatku dochodowego

S.r.o. należy zgłosić do podatku dochodowego od osób prawnych w urzędzie odpowiednim ze względu na lokalizację siedziby do 15 dni od momentu powstania, tj. od daty zapisu spółki do rejestru handlowego. Spółki dokonują takiego zgłoszenia drogą elektroniczną za pomocą tzw. datovej schranky, która jest dla osób prawnych obowiązkowa i zakładana automatycznie w chwili wpisania do rejestru.

 

Okres podatkowy i wysokość podatku dochodowego

Okresem podatkowym dla s.r.o. mogą być:

  • rok kalendarzowy,
  • rok obrotowy,
  • okres krótszy niż 12 następujących po sobie miesięcy (a więc okres od dnia fuzji/rozdzielenia spółki albo przeniesienia mienia na wspólnika do końca roku kalendarzowego lub obrotowego, w którym doszło do zmian),
  • okres dłuższy niż 12 następujących po sobie miesięcy (przy założeniu w ciągu trzech miesięcy przed końcem roku kalendarzowego lub po rozwiązaniu podmiotu w ciągu trzech miesięcy od końca roku kalendarzowego lub obrotowego).

 

Podstawę opodatkowania stanowi zysk po odprowadzeniu składek na ubezpieczenia, zaokrąglony w dół do całych tysięcy CZK, a wysokość podatku wynosi 19%.

Opodatkowaniu podlegają również udziały w zyskach rozdzielane między udziałowców spółki, a więc dywidendy – podatek ten wynosi 15%. Warto tutaj podkreślić, że wspólnicy opodatkowują wypłacone dywidendy w kraju swojej rezydencji podatkowej.

 

Termin oddania deklaracji podatkowej

Zeznanie podatkowe składa się w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu podatkowego. Jeśli podmiot ma obowiązek poddać sprawozdanie finansowe audytowi lub jego zeznanie podatkowe opracowuje i składa doradca podatkowy, termin wynosi 6 miesięcy po zakończeniu okresu podatkowego.

Deklarację, wraz ze sprawozdaniem finansowym, przesyła się drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego, odpowiedniego ze względu na siedzibę firmy.

 

Zaliczki na podatek dochodowy

Spółki są objęte obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się w ciągu okresu zaliczkowego, rozumianego jako okres od pierwszego dnia po upłynięciu terminu przedłożenia deklaracji podatkowej za poprzedni okres podatkowy do ostatniego dnia terminu na złożenie deklaracji podatkowej w kolejnym okresie podatkowym.

W pierwszym roku działalności spółki nie muszą opłacać zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ są one wyliczane z podatku dochodowego zapłaconego w roku ubiegłym.

Zaliczek nie płaci spółka, której poprzedni znany obowiązek podatkowy nie przekroczył 30 000 KCZ. Ujmując rzecz prościej – zaliczek nie płacą podmioty, które w poprzednim roku zapłaciły podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 30 000 CZK.

  • Spółki, których podatek dochodowy w ubiegłym roku przekroczył 30 000 KCZ, ale nie przekroczył 150 000 KCZ, płacą zaliczki na podatek dochodowy, w wysokości 40% zapłaconego podatku. Zaliczki należy zapłacić do 15 dnia szóstego i dwunastego miesiąca okresu podatkowego, a więc w półrocznych odstępach czasu.

 

  • Spółki, które zapłaciły w ubiegłym roku podatek dochodowy w kwocie przekraczającej 150 000 CZK, płacą zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 25% zapłaconego podatku. Zaliczki należy zapłacić do 15. dnia trzeciego, szóstego, dziewiątego i dwunastego miesiąca okresu podatkowego, a więc co kwartał.

Ostatnie wpisy