Sprawozdanie finansowe

Co to jest sprawozdanie finansowe? 

Sprawozdanie finansowe to podsumowanie mijającego roku obrotowego. Musi je stworzyć każda spółka – czy to w Czechach, czy w Polsce. W obu krajach sprawozdanie takie musi zostać zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Terminy i sposób składania w Polsce i Czechach

W Polsce na zatwierdzenie spółka ma sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Ten, dla większości firm, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie zatwierdza się więc do 30 czerwca. Jest to również termin złożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata administracyjna wynosi 140zł.

Dodatkowo kopię sprawozdania trzeba złożyć wraz z zeznaniem podatkowym, to składa się w Urzędzie Skarbowym do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeśli w tym czasie Zgromadzenie nie zatwierdziło jeszcze sprawozdania, należy je dostarczyć niezwłocznie po zatwierdzeniu.

W Czechach, po zatwierdzeniu, spółka ma zasadniczo 30 dni na upublicznienie sprawozdania finansowego. Co ciekawe, spółki mają na to tak naprawdę maksymalnie 12 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego, co dotyczy również sytuacji, gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. Obowiązuje jednak zasada, że upublicznienie sprawozdania finansowego powinno się odbyć bez zbytecznej zwłoki.

Upublicznienie dokumentu polega na tym, że sprawozdanie w formacie PDF przesyła się za pomocą datovej schranki do odpowiedniego za względu na siedzibę sądu rejestrowego (rejonowego). Ten z kolei umieszcza dokument w tzw. zbiorze dokumentów (sbírka listin), którą posiada każdy podmiot gospodarczy zapisany do Rejestru Handlowego i do której wgląd online jest ogólnodostępny (więcej na ten temat w naszym artykule: Sprawdzanie wiarygodności kontrahentów). Upublicznienie sprawozdania finansowego jest w Czechach obowiązkowe i bezpłatne.

Sprawozdanie dołącza się do zeznania podatkowego, a to z kolei, także składa się drogą elektroniczną. Co więcej, zwyczajny termin złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych to trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego, ale w przypadku podmiotów, które mają obowiązek audytu lub korzystają z usług doradcy podatkowego, termin ten przedłuża się do pół roku.

 

Zawartość sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe to dokument składający się z następujących części:

 1. Bilans (podaje informacje o majątku spółki oraz źródłach finansowania na dany dzień. Majątek spółki tworzą aktywa, a źródłami finansowania są pasywa. W bilansie musi zostać zachowana równowaga, a więc aktywa = pasywa. Z tej części sprawozdania wypływają informacje o wartości zobowiązań oraz należności spółki).
 2. Wykaz zysków i strat (podaje informacje, o przychodach i rozchodach spółki ze wskazaniem kwoty osiągniętego zysku lub poniesionej straty).
 3. Załącznik (wyjaśnia i dopełnia informacje zawarte w powyższych częściach).

 

Dodatkowo:

 • Rachunek przepływów pieniężnych (tzw. cash-flow, uwzględnia faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne)
 • Zestawienie zmian w kapitale

 

Części dodatkowe są obowiązkowe tylko dla podmiotów, które muszą poddać sprawozdanie finansowe audytowi, a więc kontroli zewnętrznej firmy, która stwierdza jego prawidłowość i uczciwość. Obowiązek taki mają przedsiębiorstwa, które spełniają przynajmniej dwa z wymienionych kryteriów (spółka akcyjna musi spełniać jedno):

 • Aktywa – 40 000 000 KCZ,
 • Roczny obrót netto – 80 000 000 KCZ,
 • Średnia liczba zatrudnionych w trakcie roku obrotowego – ponad 50.

 

Dodatkowo podmioty te muszą składać tzw. podsumowanie roczne (výroční zpráva), którego częścią jest właśnie sprawozdanie finansowe, a które zawiera też informacje o wydajności firmy, dotychczasowej działalności oraz prognozach dotyczących jej rozwoju. Obowiązkowe części takiego podsumowania to:

 • przewidywany rozwój
 • informacja o podjętych badaniach nad rozwojem
 • czynności z dziedziny ochrony środowiska oraz relacji pracowniczych
 • informacja o ewentualnych oddziałach zagranicznych
 • cele i metody radzenia sobie z ryzykiem.

Ostatnie wpisy