Jak założyć firmę budowlaną w Czechach?

Działalność budowlana według czeskiego prawa

 

Chcąc założyć firmę budowlaną w Czechach, trzeba uzyskać pozwolenie, ponieważ ten typ działalności gospodarczej zaliczany jest do tzw. działalności wiązanych. Aby je wykonywać, przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową czy też osoba powołana na funkcję reprezentanta spółki muszą się wykazywać odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem (więcej informacji na temat rodzajów działalności znajduje się w naszym artykule o pozwoleniu na prowadzenie działalności w Czechach).

 

Działalność budowlana (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování) jest definiowana jako przeprowadzanie prac budowlanych i montażowych przy budowie nowych budynków, przy zmianach budynków dokończonych (nadbudowy, przybudowy, zmiany budowlane), jako konserwacja budynków, a także ich likwidacja. Realizacja opisanych prac pozwala też na wykonywanie prac towarzyszących, które są pracami z zakresu innej działalności wiązanej, działalności rzemieślniczej, ewentualnie działalności wolnej, które wykonywane samodzielnie wymagają uzyskania odrębnego pozwolenia i udowodnienia posiadanych umiejętności i doświadczenia.

 

Jak uzyskać pozwolenie?

 

Wniosek o wydanie pozwolenia składa się osobiście w Urzędzie Miasta, w dziale ds. działalności gospodarczej, lub za pośrednictwem miejsc kontaktowych administracji publicznej (tzw. CzechPOINT). Podanie można też złożyć drogą elektroniczną za pomocą systemu Rejestru działalności gospodarczej (Registr živnostenského podnikání), choć przy tej opcji wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub datovej schránki.

 

Niezbędne dokumenty

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które udowodnią, że przedsiębiorca lub reprezentant spółki spełniają wymagania w postaci:

 

 1. Autoryzacji, czy też wpisu do rejestru osób, które daną działalność mogą wykonywać (w Czechach instytucją prowadzącą taki rejestr jest np. Czeska komora autoryzowanych inżynierów i techników, ale w ramach UE uznaje się również autoryzację w innych krajach, np. w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa).
 2. Ukończenia szkoły wyższej i uzyskania tytułu magistra na kierunku budownictwo lub architektura oraz posiadania przynajmniej 3 lat doświadczenia w budownictwie.
 3. Ukończenia szkoły wyższej i uzyskania tytułu licencjata na kierunku budownictwo lub architektura oraz posiadania przynajmniej 5 lat doświadczenia w budownictwie.
 4. Ukończenia szkoły średniej o profilu budowlanym zakończonej egzaminem maturalnym oraz posiadania przynajmniej 5 lat doświadczenia w budownictwie.

 

Kwalifikacje zawodowe można wykazywać również dokumentami, które poświadczają, że budowy, ich zmiany itp., były wykonywane w innym kraju UE:

 

 1. Nieprzerwanie przez 6 lat, jako działalność jednoosobowa lub na kierowniczym stanowisku, przy czym wykonywanie działalności nie może być ukończone więcej niż 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o wydanie pozwolenia.
 2. Nieprzerwanie przez 3 lata, jako działalność jednoosobowa lub na kierowniczym stanowisku, jeśli dana osoba posiada również kierunkowe wykształcenie (min. 3 lata) potwierdzone dokumentem lub uznane przez odpowiednią instytucję państwową członka UE.
 3. Nieprzerwanie przez 4 lata, jako działalność jednoosobowa lub na kierowniczym stanowisku, jeśli dana osoba posiada kierunkowe wykształcenie (min. 2 lata) potwierdzone dokumentem lub uznane przez odpowiednią instytucję państwową członka UE.
 4. Nieprzerwanie przez 3 lata, jako działalność jednoosobowa, jeśli udowodni się, że dana działalność była wykonywana przynajmniej 5 lat z tytułu zatrudnienia, przy czym wykonywanie działalności nie może być ukończone więcej niż 10 lat przez złożeniem wniosku o pozwolenie na działalność.
 5. Nieprzerwanie przez 5 lat na kierowniczym stanowisku, z tego przynajmniej 3 lata w funkcji z odpowiedzialnością za minimalnie jeden dział zakładu, jeśli dana osoba posiada doświadczenie (min. 3 lata) potwierdzone dokumentem lub uznane przez odpowiednią instytucję państwową członka UE.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje uzyskane za granicą muszą zostać przetłumaczone na język czeski przez tłumacza przysięgłęgo i uznane w Czechach:

 • przez instytucję edukacyjną w przypadku wykształcenia wyższego lub przez urzędy wojewódzkie – wydziały szkolnictwa;
   
 • przez centralne organy administracji (czyli np. Ministerstwo przemysłu i handlu) w przypadku uznawania wiedzy i umiejętności.

 

Jeśli spełnione są wszystkie powyższe wymagania, Urząd Miasta wyda pozwolenie na prowadzenie działalności budowlanej w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku. Koszt uzyskania takiego pozwolenia to 1000 KCZ lub 500 KCZ, jeśli nie jest to pierwszy zgłaszany przez daną osobę przedmiot działalności gospodarczej. 

Ostatnie wpisy