Transport międzynarodowy powyżej 2,5 tony

Pakiet mobilności

W wyniku przyjęcia przez UE tzw. pakietu mobilności, od 21 maja 2022 istnieje nowa kategoria przewoźników, którzy świadczą usługi transportu międzynarodowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony, ale nie większej niż 3,5 tony (w dalszej części artykułu nazywane „furgonetkami”). Zgodnie z nowymi zasadami przewoźnicy ci są zobowiązani do uzyskania licencji wspólnotowej dla każdej furgonetki wykorzystywanej w transporcie międzynarodowym, a warunki jej wydania są tożsame z tymi, które do tej pory musieli spełniać wyłącznie przewoźnicy w „dużym transporcie”, tj. realizowanym z wykorzystaniem pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.

Warto nieco objaśnić różnicę między koncesją transportową, a licencją wspólnotową.

Koncesja transportowa

Koncesją nazywamy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które musi posiadać każda firma świadcząca usługi transportowe. Do końca czerwca 2022 czeskie prawo rozróżniało koncesję na transport towarowy, dzielony następnie na transport z wykorzystaniem pojazdów małych (o DMC do 3,5 tony) oraz dużych (powyżej 3,5 tony). Koncesja na mały transport była wydawana bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów, jednak w przypadku dużego transportu wymagano spełnienia specjalnych warunków.

Zmiany prawne

Od 01.08.2022 doszło do nowelizacji, która podyktowana była wspominanym już europejskim pakietem mobilności. Obecnie transport towarowy dzielony jest na krajowy, gdzie zostały zachowane dotychczasowe zasady podziału na miały i duży podobnie jak niezmienione pozostały zasady wydawania koncesji, oraz transport międzynarodowy, gdzie wyodrębniono transport mały, tj. do 2,5 tony i transport duży, w którym wykorzystuje się pojazdy powyżej 2,5 tony. Warunki wydania koncesji na duży transport międzynarodowy, do którego wykorzystywane są furgonetki odpowiadają tym, które muszą spełniać krajowi przewoźnicy wykorzystujący tiry. Należą do nich:

  • fizyczne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Czechach (odnosi się bezpośrednio do firmy i oznacza miejsce, w którym przechowywana jest kluczowa dokumentacja firmy i w którym podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania),
  • zabezpieczenie finansowe (odnosi się bezpośrednio do firmy, która musi wykazać odpowiednie rezerwy lub gwarancje wypłat w przypadku szkody; zabezpieczenie na jeden samochód wynosi 1800 euro, a na każdy kolejny to 900 euro; najczęściej wykazuje się je w formie ubezpieczenia przewoźnika),
  • warunek dobrej reputacji (a więc niekaralność reprezentanta firmy, który odpowiada za rzetelne prowadzenie działalności),
  • certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika (który powinien posiadać wspomniany reprezentant).

 

Licencja wspólnotowa

Świadczenie usług przewoźnika międzynarodowego wymaga dodatkowo uzyskania tzw. licencji wspólnotowej. Odpisy licencji wspólnotowej powinny się znajdować w każdym pojeździe wykorzystywanym do transportu międzynarodowego w UE. Warunki uzyskania licencji są tożsame z warunkami wydania koncesji na duży transport.

 

Ostatnie wpisy