Kapitał, wkład, udział w spółce s.r.o.

Kapitał zakładowy

Spółka s.r.o. (odpowiednik polskiej sp. z.o.o.) zalicza się do spółek kapitałowych, a więc posiada własny majątek czyli kapitał. Czeska ustawa (§ 30 Ustawy o spółkach gospodarczych) definiuje kapitał zakładowy w następujący sposób: suma wszystkich wkładów (pieniężnych i niepieniężnych) wszystkich wspólników. Wpłata kapitału jest obowiązkiem wspólników. Minimalna wartość kapitału spółki s.r.o. to 1 CZK.

Kapitał zakładowy jest informacją dla potencjonalnego kontrahenta o tym, czy warto wejść we współpracę z daną spółką oraz jakimi funduszami spółka dysponuje. Kapitał służy także finansowaniu spółki.

 

Wkład

Ażeby pokryć kapitał zakładowy wspólnicy wnoszą wkłady. Przedmiotem wkładu mogą być środki finansowe lub przedmioty, patenty itp. Wkład może być więc pieniężny lub niepieniężny (mówimy wtedy o tzw. aporcie), ale jego wartość zawsze jest wyrażona w koronach. Wspólnicy przekazują do spółki wkłady w celu nabycia lub zwiększenia w niej udziału. Wniesienie środków do spółki pozwala też wspólnikom ograniczyć swoją odpowiedzialność. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Natomiast wspólnicy odpowiadają za zobowiązania tylko do wysokości niewpłaconego wkładu.

Np. jeżeli wspólnik zadeklarował wkład 100 000 CZK, ale przekazał 70 000 CZK, to odpowiada za zobowiązania do wysokości 30 000 CZK.

 

W przypadku wkładów pieniężnych zostają one wpłacone do kasy spółki lub przekazane na jej konto. Wkład niepieniężny może być zarówno materialny i niematerialny (np. patent, papiery wartościowe, udziały gospodarcze itp.), ruchomy (np. samochód) , jak i nieruchomy (np. budynek, działka). Taki wkład musi być rzeczą zdolną do bycia przedmiotem stosunków prawnych, musi być zbywalny i mieć wartość, dającą się wycenić w gotówce.

 

Udział

Udział to z kolei członkostwo danego wspólnika w spółce oraz wynikające z niego prawa i obowiązki, tj.: prawo głosu na zgromadzeniu wspólników (a więc wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące spółki) oraz prawo do udziału w zyskach spółki. W odróżnieniu od wkładów udziały nie są wyrażone w formie kwoty, ale w procentach. Suma wartości nominalnej wszystkich udziałów jest równa wysokości kapitału zakładowego.

Ostatnie wpisy