Rozliczenie VAT przy sprzedaży towaru w EU

Kiedy dostawa jest zwolniona z VAT?

Czeski sprzedawca, chcący sprzedawać towary do innych państw UE, powinien zadbać o rejestrację do VAT-UE.

Dostawa do innego państwa UE jest zwolniona z VAT, jeżeli nabywca towaru również jest zarejestrowany do VAT-UE, a towar został faktycznie wysłany lub przetransportowany do państwa członkowskiego odbiorcy.

W celu zastosowania zwolnienia podatkowego dostawca jest zobowiązany do weryfikacji ważności numeru VAT-UE odbiorcy, który został mu nadany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W tym celu należy skorzystać z systemu VIES: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Do zwolnienia z VAT nie dochodzi w sytuacji, gdy towary są dostarczane osobie, dla której nabycie towarów w innym państwie członkowskim nie podlega opodatkowaniu, tj.

  • w sytuacji, gdy kupujący nie jest aktywnym podatnikiem VAT-UE
  • lub gdy dany towar nie jest objęty tym podatkiem VAT w państwie odbiorcy.

 

Przykładowe sytuacje:

  1. Dostawa towarów do innego państwa członkowskiego osobie, która jest zarejestrowana do VAT-UE

 

Mowa o sytuacji, gdy sprzedawca towaru, jak i nabywca są zarejestrowani do VAT-UE. W tym wypadku dostawa jest zwolniona z podatku VAT. Podatnik czeski dostarczy zatem towary po cenach netto, co należy potem uwzględnić w deklaracji VAT składanej w czeskim US. Nabywca jest wówczas zobowiązany do należytego uwzględniania i opodatkowania towarów w swoim państwie w zakresie składanej deklaracji VAT. Mówimy wtedy o odwrotnym obciążeniu (tzw. reverse charge), gdy sprzedawca przerzuca obowiązek rozliczania VAT na nabywcę.

 

  1. Dostawa towarów do innego państwa członkowskiego osobie niezarejestrowanej do VAT

 

W tej sytuacji, a także w przypadku, gdy osoba, dla której nabycie towarów z innego państwa członkowskiego nie podlega opodatkowaniu, to sprzedawca musi rozliczyć VAT w Czechach (tj. naliczyć podatek w taki sposób, jakby chodziło o sprzedaż krajową).

 

  1. Eksport towarów

 

Dostawa do państwa trzeciego (czyli spoza EU) to eksport towarów. Jest on zwolniony z VAT, niezależnie od tego, czy nabywca towarów jest zarejestrowany do celów VAT w swoim kraju. Transakcja podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy. Czeski sprzedawca dostarczy towary po cenach netto, co uwzględni w deklaracji składanej w czeskim UE jako eksport towarów. Uprawnienie do zwolnienia z VAT ustalane jest na podstawie zgłoszenia celnego, a więc oficjalnej decyzji o dopuszczeniu do eksport. Nabywca towaru jest wówczas zobowiązany do rozliczenia transakcji w swoim kraju przy przekraczaniu granicy państwowej, zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

VIES

System VIES zapewnia informacje o przeprowadzonych transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz danych identyfikacyjnych osób zarejestrowanych do VAT w poszczególnych państwach członkowskich.

System ten umożliwia organom podatkowym państw UE uzyskanie informacji w celu sprawdzenia, czy np. dostawca był uprawniony do zwolnienia z opodatkowania VAT i czy nabywca należycie zadeklarował i opodatkował towar.

Ostatnie wpisy