Licencja wspólnotowa przewoźnika

Koncesja, czyli zezwolenie na działalność przewoźnika

Transport towarowy realizowany z wykorzystaniem pojazdów, których DMC przekracza 3,5 tony lub przewóz osób pojazdami mieszczącymi ponad 9 osób może być wykonywany na terenie UE przez przedsiębiorcę, który jest posiadaczem zezwolenia na działalność transportową - tzw. koncesji transportowej. Warunki wydania koncesji zostały przez nas opisane w artykule na temat uruchomienia firmy transportowej w Czechach. Nie oznacza to jednak, że sama koncesja wystarcza do świadczenia usług tzw. dużego transportu na terenie całej UE. W tym celu należy zadbać o licencję wspólnotową.

 

Licencja wspólnotowa dla transportu w UE

Licencja wspólnotowa, która w Czechach nazywana jest eurolicencją jest wymagana dla tzw. dużego transportu. Transport towarowy do 3,5 tony jej nie wymaga, podobnie, jak transport osobowy do 9 osób łącznie z kierowcą. Warunki te ulegną jednak zmianie w związku z pakietem mobilności, który ma zacząć obowiązywać w UE w roku 2022. Uzyskanie eurolicencji będzie wymagane również dla transportu towarowego pojazdami o DMC 2,5 - 3,5 tony. Warunki jej uzyskania będą tożsame z tymi, które opisujemy poniżej.

Odpis eurolicencji musi znajdować się w każdym pojeździe wykorzystywanym przez przewoźnika, na wypadek kontroli. Koszt jednej licencji to 1000 CZK, a każdy jej odpis – 200 CZK. Czas oczekiwania na licencję wynosi do 30 dni.

 

Warunki jej wydania to:

 • rzeczywista siedziba wnioskodawcy znajduje się na terenie Czech;
   
 • wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (w urzędzie należy przedstawić certyfikat kompetencji zawodowych, w przypadku osób prawnych warunek kwalifikacji zawodowych musi spełniać organ statutowy, jego członek lub odpowiedzialny reprezentant, jeśli został powołany. W przypadku transportu międzynarodowego poprzez spełnienie warunku kwalifikacji, rozumie się nie tylko uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych, ale również posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w transporcie krajowym);
   
 • wnioskodawca spełnia warunek tzw. dobrej reputacji (tj. posiada aktualne zaświadczenie o niekaralności, które w przypadku spółek jest wymagane od tzw. odpowiedzialnego reprezentanta – więcej na ten temat);
   
 • wnioskodawca wykaże odpowiednią zdolność finansową (chodzi tu o finansowe zabezpieczenie rozruchu oraz funkcjonowania transportu drogowego. Zdolność finansowa obejmuje majątek spółki, wysokość dostępnych środków finansowych i kapitału obrotowego oraz rezerwy na 12 miesięcy funkcjonowania w wysokości 9 000 EUR na jeden pojazd i 5 000 EUR na każdy następny. Sytuację finansową przedstawia się w wydziale komunikacji za każdy rok kalendarzowy w terminie do 31.07.);

 

Licencja jest ważna przez okres 10 lat od daty wydania. Warunkiem jej utrzymania jest każdoroczny wykaz zdolności finansowej.

 

Jak wykazać zdolność finansową?

Zdolność finansowa jest niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia tzw. dużego transportu. Przedsiębiorca ma obowiązek wykazywać ją każdorocznie, najpóźniej do 31.07. Dokumenty składa się w wydziale transportu urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę. Przedsiębiorca może wnioskować o przedłużenie powyższego terminu do 31.08. Jeżeli zdolność finansowa nie zostanie wykazana, wydział transportu przekazuje urzędowi miasta wniosek o cofnięcie lub zmianę zakresu koncesji.

Zdolność finansową można wykazać:

 • za pośrednictwem banku – bank zgodnie z art. 89/2021 Kodeksu cywilnego przewiduje wydanie odpowiedniej gwarancji ze strony czeskiego lub zagranicznego banku, ewentualnie kasa oszczędnościowo-pożyczkowa. Instytucje te poręczają zdolność finansową na okres jednego roku kalendarzowego albo roku obrotowego;
   
 • za pośrednictwem ubezpieczenia – zgodnie z paragrafem 7. ustawy 1071/2009 przewiduje się poręczenie zdolności finansowej za pomocą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego. Taka umowa ubezpiecza przewoźnika przed poniesieniem kosztów za uszkodzenie mienia i za inne ryzyka wynikające z transportu;
   
 • za pośrednictwem rocznego sprawozdania finansowego, o ile przewoźnik jest zobowiązany do jego przygotowania (dotyczy podmiotów prawnych). Sprawozdanie powinno być poświadczone przez audytora, doradcę podatkowego lub US w formie odpowiedniej klauzuli. Do sprawozdania dołącza się odpis z rejestru audytorów lub doradców podatkowych;
   
 • za pośrednictwem zeznania z podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile przewoźnik nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdania finansowego (dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Zeznanie podatkowe i w tym przypadku powinno być uwierzytelnione klauzulą US.

Ostatnie wpisy