Mały transport osobowy

Usługi taksówkarskie w świetle czeskiego prawa

Transport osobowy do 9 osób łącznie z kierowcą jest w Czechach klasyfikowany jako usłui taksówkarskie. Działalność ta jest w Czechach regulowana i wymaga wydania koncesji, która jest zezwoleniem na prowadzenie działalności, wydawanym przez Urząd Miasta. Po jej wydaniu firma taksówkarska powinna jeszcze złożyć wniosek o wpis wykorzystywanych pojazdów do ewidencji taksówek. Zatrudnieni kierowcy powinni natomiast posiadać certyfikat kierowcy taksówki.

 

Koncesja transportowa

Wydanie koncesji na tzw. mały transport osobowy jest dość proste. W UM składa się wniosek o wydanie koncesji, dołączając umowę spółki (akt notarialny) lub odpis z rejestru działalności gospodarczych w przypadku osób fizycznych. W tej drugiej sytuacji wniosek o koncesję jest de facto zgłoszeniem działalności. Wniosek wypełnia się na miejscu z pomocą urzędnika i jest on objęty opłatą w wysokości 1000 CZK.

 

Wpis do ewidencji pojazdów usług taksówkarskich

Posiadacz koncesji transportowej może wnioskować o wpisanie pojazdu do ewidencji pojazdów taksówkarskich w wydziale komunikacji właściwym ze względu na adres siedziby lub miejsce prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pojazd musi mieć kategorię M lub L, a przewoźnik powinien być wpisany w dowodzie auta jako właściciel lub użytkownik. Samochód nie może być zarejestrowany jako taksówka innego przewoźnika. Dokumenty, jakie należy przedłożyć, aby dokonać wpisu to koncesja oraz książka taksometru, o ile pojazd będzie wyposażony w taksometr.

Samo zgłoszenie jest obowiązkowe i nie wiąże się z opłatami, ale wydanie odpisu z ewidencji pojazdów taksówkarskich to koszt 50 CZK. Urząd ma obowiązek rozpatrzyć wniosek bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni.

 

Certyfikat taksówkarza

O certyfikat może wnioskować osoba fizyczna, która będzie kierowcą taksówki. Jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną i będzie prowadził taksówkę osobiście, również musi wnioskować o certyfikat.

Wnioskodawca musi mieć ukończone 21 lat. Wykluczające są wyroki z poprzednich 3 lat za przestępstwa wymienione w § 9 pkt 2 czeskiej ustawy o transporcie drogowym, np. korzystanie z pojazdu, który nie był oznaczony jako taksówka, żądanie ceny w wysokości niezgodnej przepisami, brak zapisów trasy, niewystawienie pasażerowi dowodu uiszczenia opłaty, niepoddanie się kontroli uprawnionych służb czy organów publicznych itp. Certyfikatu nie uzyska też osoba, która w ostatnich 2 latach została ukarana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym albo po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.

Jeżeli kierowca spełnia wskazane wymogi, udaje się do wydział komunikacji właściwego ze względu na adres zameldowania, gdzie składa wypełnia wniosek i składa go wraz z załącznikiem w postaci fotografii (3,5 x 4,5). Opłata administracyjna wynosi 500 CZK, a urząd wydaje decyzję bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w przeciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Ostatnie wpisy