Wykreślenie z rejestru VAT

Powody wykreślenia z urzędu

Rejestracja czynnego podatnika VAT może zostać anulowana z urzędu (tj. na podstawie decyzji naczelnika US), albo na wniosek samego podatnika. Poniżej przedstawiamy z jakich powodów US wydaje decyzję o wykreśleniu.

Urząd Skarbowy może unieważnić rejestrację czynnego podatnika VAT z powodu zaistnienia sytuacji określonych czeskiej ustawie o podatku VAT (Zákon o DPH) lub z powodu naruszenia obowiązków popełnione przez samego podatnika.

 

Powody wykreśleinia opisane w ustawie

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT następuje, jeżeli

  1. zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej,
  2. nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych następujących po sobie, (a poprzedzających wykreślenie) i nie zawiadomił US, o powodach tej nieaktywności,
  3. dokonuje wyłącznie transakcji zwolnionych Z VAT bez prawa do odliczenia podatku.

 

Przykład

Czynny podatnika VAT przez 12 kolejnych miesięcy składała tzw. zerową deklarację VAT. Ponieważ nie powiadomił Urzędu Skarbowego o powodach, dla których nie dokonał żadnych transakcji w tym okresie, US przystąpił do unieważnienia rejestracji. Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność gospodarczą i chce nadal być czynnym podatnikiem VAT, powinien co najmniej raz w roku powiadomić o tym fiskusa. Powodem, na który można w takiej sytuacji powołać to np. opieka nad dzieckiem, długoterminowy pobyt za granicą itp.

 

Naruszenie obowiązków przez podatnika

Urząd skarbowy unieważnia również rejestrację podatnika, który rażąco naruszy obowiązki związane z rozliczaniem podatków, przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  1. obrót podatnika nie przekroczył 1.000.000 CZK w ciągu 12 bezpośrednio następujących po sobie miesięcy kalendarzowych,
  2. podatnik nie dokonał dostawy objętej rozliczeniem podatku VAT przez 12 bezpośrednio następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, jeżeli podatnik nie ma siedziby na terenie Czech,
  3. podatnik to grupa kapitałowa.

 

Prawo do odwołania i wejście w życie decyzji

Podatnikowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji US, a samo odwołanie ma skutek zawieszający. Wykreślenie z rejestru aktywnych podatników VAT następuje w dniu, w którym decyzja o unieważnieniu rejestracji nabiera mocy prawnej.

W przypadku podatnika nieposiadającego siedziby lub zakładu w Republice Czeskiej, US podejmuje decyzję o unieważnieniu jego rejestracji, jeżeli podatnik ten w ciągu roku kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego decyzję o wykreśleniu, nie dokonał na terenie Czech dostawy podlegającej opodatkowaniu czy zwolnionej z podatku z prawem do odliczenia.

W przypadku grupy, US unieważnia rejestrację podatnika w dniu poprzedzającym dzień, w którym zaistniało jego członkostwo w grupie.

Tags:

Ostatnie wpisy