Przeniesienie praw i obowiązków ze stosunku pracy

Na czym polega przeniesienie i kiedy jest możliwe?

Czeskie prawo umożliwia przeniesieni praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Kwestię tę regulują § 338 oraz kolejny czeskiego Kodeksu pracy. Możliwość przeniesienia dotyczy pracodawców będących zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi.

Kodeks pracy zakłada, że ​​przeniesienie praw i obowiązków ze stosunku pracy następuje w dwóch przypadkach, a mianowicie:

  • - przeniesienie działalności lub zadań pracodawcy na innego (przejmującego) pracodawcę,
  • - przeniesienie części działalności lub zadań pracodawcy na innego (przejmującego) pracodawcę.

 

Oznacza to, że w przypadku przeniesienia działalności lub części działalności pracodawcy lub przeniesienia zadań pracodawcy lub ich części na innego pracodawcę, prawa i obowiązki między pracownikiem a jego pracodawcą wynikające ze stosunku pracy przechodzą w całości na pracodawcę przejmującego.

Pracownik, którego stosunek pracy trwał w dniu przejęcia, wykonuje następnie pracę u innego pracodawcy, na którego zostały przeniesione prawa i obowiązki, na takich samych warunkach pracy, jakie zostały uzgodnione z jego obecnym pracodawcą. Prawa i obowiązki wynikające z układu zbiorowego przechodzą na pracodawcę przejmującego na okres obowiązywania układu zbiorowego, jednak nie później niż do końca następnego roku kalendarzowego.

Przejmujący pracodawca musi pamiętać, że przejmuje również zobowiązania dotychczasowego pracodawcy, w tym niezaspokojone roszczenia pracowników wobec obecnego pracodawcy (np. zaległe wynagrodzenie, odszkodowanie pracownika z tytułu wypadku przy pracy itp.).

 Z drugiej strony stosunki pracy dotychczasowych pracowników nie kończą się, lecz przechodzą na pracodawcę przejmującego, co nie uprawnia pracowników do wypłaty odprawy, gdyż nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Z tego samego powodu pracodawca i pracownik nie mogą umówić się na nowy okres próbny, zmienić rodzaju lub miejsca pracy czy innych warunków.

 

Obowiązki obecnego i przejmującego pracodawcy

Nie później niż 30 dni przed datą wejścia w życie przeniesienia uprawnień na innego pracodawcę dotychczasowy pracodawca oraz pracodawca przejmujący są zobowiązani poinformować o tym fakcie związek zawodowy oraz radę pracowników (jeśli nie bezpośrednio pracowników) i wynegocjować z nimi porozumienie w sprawie terminu przeniesienia, powodów takiego działania, prawnych, ekonomicznych i społecznych konsekwencji oraz planowanych kroków w stosunku do pracowników.

Samo niespełnienie obowiązku informacyjnego i negocjacyjnego nie skutkuje nieważnością przeniesienia, jednak pracodawca  naraża się na karę za wykroczenie administracyjne, za które grozi kara w maksymalnej wysokości 200 000 CZK zgodnie z ustawą o inspekcji pracy.

Kolejnym warunkiem przeniesienia praw i obowiązków są kompetencje przejmującego pracodawcy, który jako nowy pracodawca będzie kontynuował wykonywanie zadań lub czynności dotychczasowego pracodawcy lub podobnych czynności. Oznacza to, że nowy pracodawca musi posiadać niezbędne uprawnienia oraz być przygotowany do kontynuowania przejętej działalności (np. dysponować odpowiednim sprzętem itp.).

 

Wypowiedzenie złożone przez pracownika w świetle nowelizacji Kodeksu pracy

Przed 30.07.2020 r. obowiązywała zasada, mówiąca o tym, że jeżeli pracownik nie chce przejść do nowego pracodawcy, może złożyć wypowiedzenie z powodu przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Ze względu na szczególny charakter opisywanej sytuacji nie musiał dotrzymywać standardowego okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy skracał ten okres tak, aby kończył się on w dniu poprzedzającym przeniesienie praw i obowiązków. Dla przykładu – jeżeli przeniesienie miało nastąpić 1 maja, pracownik mógł wypowiedzieć umowę do 30 kwietnia, a okres wypowiedzenia kończył się o północy 30 kwietnia. Regulacje te niedostatecznie zabezpieczały przejmującego pracodawcę, który de facto do ostatniego dnia nie wiedział, ilu pracowników z pierwotnej firmy przejdzie pod jego skrzydła, a ilu złoży wypowiedzenia.

Od 30.07.2020 r. obowiązują niektóre przepisy nowego Kodeksu pracy (część zmian wchodzi w życie od 01.01.2021 r. ), m.in. regulacje zobowiązujące pracownika do złożenia wypowiedzenia z powodu przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy w ciągu 15 dni od dnia, w którym został poinformowany o planowanym przeniesieniu. Jeśli informacja dotarła do pracownika zbyt późno (tj. później niż 30 dni przed przeniesieniem), pracownik może:

  • - złożyć wypowiedzenie, a stosunek pracy zakończy się najpóźniej w dniu przejęcia lub
  • - złożyć wypowiedzenie w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od przejęcia, a stosunek pracy zakończy się po upłynięciu okresu wypowiedzenia, który w tym przypadku wyniesie 15 dni.

Ostatnie wpisy