Znak towarowy Unii Europejskiej

Regulacje prawne

Zasady dotyczące ochrony prawnej znaku towarowego na terenie UE są regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, które obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich.

Sprawami związanymi ze znakami towarowymi zajmuje się specjalnie powołany w tym celu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej EUIPO), który prowadzi rejestr znaków towarowych, dokonuje wpisów znaków i wydaje Biuletyn znaków towarowych UE.

 

Zgłoszenie znaku towarowego UE

Wniosek o objęcie oznaczenia ochroną w UE składa się bezpośrednio w EUIPO lub za pośrednictwem odpowiedniego urzędu w państwie członkowskim. Ten drugi ma 14 dni na przekazanie wniosku do urzędu europejskiego. W Czechach można złożyć wniosek w Urzędzie ds. własności przemysłowej (Úřad průmyslového vlastnictví). Za przekazanie wniosku urząd pobiera opłatę 500 CZK.

Zgłoszenia można dokonać w którymkolwiek z języków urzędowych UE. Niemniej, jeśli nie będzie to jeden z pięciu języków używanych w EUIPO, wnioskodawca zmuszony będzie do wyboru drugiego języka właśnie spośród tych stosowanych przez EUIPO (a są nimi: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).

We wniosku należy zawrzeć dane zgłaszającego, charakterystykę zgłaszanego oznaczenia (wygląd, brzmienie, kolorystyka – wymogi są podobne, jak w przypadku rejestracji wewnątrzkrajowej lub międzynarodowej), ewentualnie informację o przysługującym prawie pierwszeństwa oraz sposób dokonywania opłat związanych z rejestracją znaku towarowego w bazie UE.

Opłaty zostały opisane w cenniku opłat, który stanowi załącznik do Rozporządzenia (dla przykładu podajemy podstawową opłatę za złożenia wniosku, która wynosi 1000 euro, a jeśli wniosek składany jest drogą elektroniczną – 850 euro).

 

Okres ochrony

Okres ochrony znaku towarowego trwa 10 lat od dnia złożenia wniosku. Wpis do bazy danych może zostać odnowiony na kolejne dziesięć lat na wniosek właściciela znaku, po uiszczeniu przez niego odpowiednich opłat.

EUIPO z reguły informuje właściciela znaku towarowego o zakończeniu okresu ochrony z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli jednak z jakieś powodu informacja nie zostanie przekazana właścicielowi, urząd nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Oznacza to, że pilnowanie okresu ochrony i dbanie o jego przedłużenie leżą całkowicie po stronie właściciela znaku towarowego.

Wniosek o przedłużenie ochrony prawnej należy złożyć w terminie 6 miesięcy, który upływa z ostatnim dniem miesiąca, w trakcie którego zakończy się ochrona. W tym terminie należy też dokonać opłat. Odnowienie okresu ochrony następuje od dnia następującego po dniu zakończenia poprzedniego okresu ochrony.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość przedłużenia powyższego terminu o dodatkowe 6 miesięcy, liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia ochrony, o ile wnioskodawca uiści dopłatę.

Ostatnie wpisy