Międzynarodowa ochrona znaku towarowego

Umowy międzynarodowe

Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego znaku towarowego oparte są o umowy międzynarodowe, w szczególności o Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej (dalej Konwencja), Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (dalej Porozumienie) oraz Protokół do Porozumienia (dalej Protokół).

Powyższe umowy pozwalają na rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, której dokonuje się za pośrednictwem odpowiednich urzędów krajowych. W Czechach takim urzędem jest Urząd ds. własności przemysłowej (Úřad průmyslového vlastnictví).

Ochrona prawna oznaczenia w państwach będących stronami Porozumienia madryckiego jest możliwa po uprzednim wpisaniu znaku towarowego do rejestru krajowego. Jeśli jednak wnioskodawcy zależy na ochronie w państwach, które są stronami zarówno Porozumienia, jak i Protokołu do Porozumienia, (ewentualnie tylko Protokołu), może ubiegać się międzynarodową ochronę już na podstawie wniosku o wpis znaku towarowego do rejestru krajowego.

 

Zgłoszenie międzynarodowego znaku towarowego

Wniosek o wpis międzynarodowego znaku towarowego składa się w Urzędzie ds. własności przemysłowej za pomocą odpowiedniego formularza. Wnioskować w Czechach mogą jedynie obywatele Czech lub osoby, które mają na tym terytorium miejsce zameldowania, siedzibę lub zakład. Urząd przekazuje wniosek do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (dalej WIPO).

Zgłoszenie musi zawierać (dotyczy sytuacji, gdy znak towarowy został uprzednio wpisany do rejestru krajowego):

  1. numer wpisu znaku towarowego,
  2. brzmienie lub wygląd znaku towarowego, które będą tożsame z tymi, które widnieją w rejestrze krajowym; jeśli znak towarowy jest w innym alfabecie, niż łaciński, ewentualnie, jeśli obejmuje cyfry inne niż arabskie lub rzymskie, należy poddać go transkrypcji na łacinkę, która będzie się rządzić zasadami francuskiej lub angielskiej wymowy oraz zmienić cyfry na arabskie,
  3. dane o tożsamości wnioskodawcy, które muszą się zgadzać z danymi właściciela znaku towarowego, widniejącymi w rejestrze krajowym, ewentualnie dane pełnomocnika,
  4. listę produktów lub usług objętych znakiem towarowym, która nie może być szczersza niż ta zgłoszona w rejestrze krajowym, lista powinna być przełożona na język angielski lub francuski oraz uszeregowana zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług,
  5. listę państw, będących stronami umów międzynarodowych, w których wnioskuje się o ochronę,
  6. sposób dokonania opłat za wpis, dane płatnika, a jeśli płatność została już zrealizowana – numer potwierdzenia od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
  7. jeśli zgłaszane oznaczenie jest kolorowe, listę wykorzystanych kolorów w języku francuskim lub angielskim,
  8. podpis,
  9. dalsze informacje zgodnie z umową międzynarodową.

 

Jeśli w momencie złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, znak towarowy nie jest wpisany w rejestrze krajowym, zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać informacje o wniosku złożonym w Czechach (datę złożenia oraz powyższe dane od 2 do 9).

 

Opłaty za wpis międzynarodowego znaku towarowego

Przy złożeniu wniosku o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego uiszcza się na rzecz Urzędu ds. własności przemysłowej opłatę administracyjną w wysokości 2500 CZK.

Opłaty za rejestrację międzynarodowego znaku towarowego winny być zgodne nie z taryfą opłat określoną w przepisach wykonawczych do Porozumienia madryckiego we frankach szwajcarskich (CHF) i są zawsze płatne z góry.

 

Wpis międzynarodowego znaku towarowego do monitora WIPO

Światowa organizacja Własności Intelektualnej dokonuje rejestracji znaku towarowego i wpisuje go do tzw. WIPO Madrid Monitor, który obejmuje wszystkie znaki pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu. Zawiadamia następnie o takiej rejestracji wszystkie państwa umowne, które wnioskodawca wymienił w zgłoszeniu.

Urzędy poszczególnych państw mają prawo do odmowy objęcia ochroną znaku towarowego w ciągu roku od powiadomienia ze strony WIPO. Uzasadnieniem takiej odmowy może być jedynie sytuacja, gdy znak towarowy nie spełnia wymogów rejestracji w danym państwie.

Ostatnie wpisy