Program rządowy – Program Kluczowy i Naukowy Personel

Cel programu

Ostatnim z trzech projektów rządowych w zakresie polityki migracyjnej Czech jest Program Kluczowy i Naukowy Personel, który ma zapewnić wsparcie znaczącym czeskim i zagranicznym inwestorom, organizacjom badawczym, firmom technologicznym i start-upom, które mają potrzebę sprowadzenia do Czech obcokrajowców na pozycje członków organu statutowego, menedżerów czy specjalistów.

 

Kogo obejmuje?

 

Pracownik                                                                                                                                         

Program nie jest ograniczony terytorialnie i obejmuje pracowników ze wszystkich państw trzecich.

Przeznaczony jest głównie dla pracowników przeniesionych wewnętrznie, tj. w ramach jednej firmy, do pracy w Czechach. Chodzi tu przede wszystkim o specjalistów, menedżerów i członków organów statutowych, ale także o nowo zatrudnionych pracowników, którzy zgodnie z aktualnym brzmieniem Klasyfikacji Zawodów CZ-ISCO wykonują czynności objęte w klasach 1-3 (z wyjątkiem personelu medycznego, do którego skierowany jest wyłącznie Program Wysoko Wykwalifikowany Pracownik), tj.:

  • klasa 1 - kadra kierownicza i prawodawcza,
  • klasa 2 – specjaliści,
  • klasa 3 – fachowcy i technicy.

 

Pracodawcy

Po stronie pracodawcy program obejmuje inwestorów, organizacje badawcze, firmy technologiczne, nowo powstałe spółki oraz start-upy, których w ramach programu definiuje się w następujący sposób:

  1. Inwestor - zagraniczny podmiot gospodarczy, który ma w Czechach jednostkę organizacyjną lub jest kapitałowo powiązany z czeskim podmiotem gospodarczym (spółki matka-córka, koncern, holding lub trust), za którego pośrednictwem realizuje swoją inwestycję. Zasady programu będą mieć analogiczne zastosowanie dla podmiotów gospodarczych założonych w Czechach, które mają jednostki organizacyjne poza granicami Czech lub są kapitałowo powiązane z zagranicznymi firmami. Aby móc złożyć wniosek o objęcie programem, musi działać w Czechach przynajmniej rok, a na dzień złożenia wniosku musi zatrudniać co najmniej 50 osób w Czechach i co najmniej 250 w ramach całego globu.
  2. Organizacja badawcza – wpisana na Listę organizacji badawczych prowadzoną przez czeskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego.
  3. Firma technologiczna – podmiot gospodarczy, który zawarł umowę o współpracy w obszarze nauki i badań z organizacją badawczą wpisaną na Listę organizacji badawczych.
  4. Nowo powstała spółka  - spółka handlowa, w której cudzoziemcy pełnią funkcję w organach statutowych lub stanowią kluczowy personel specjalistów i która ma zamiar w okresie dwóch lat od swojego powstania zatrudnić przynajmniej 20 pracowników (firmy w branży IT – przynajmniej 10 pracowników).
  5. Start-up – nowo utworzona firma opracowująca produkt lub usługę, które są terytorialnie i czasowo unikatowe, w sposób wyjątkowy i innowacyjny rozwiązują dany problem, wykazują potencjał z perspektywy wzrostu sprzedaży czy popytu. Start-up opiera się przede wszystkim na swoich założycielach. W większości przypadków do dalszego rozwoju i wprowadzenia produktu na rynek potrzebuje inwestycji.

 

Co daje uczestnictwo w programie?

Uczestnicy objęci programem zyskują pewność, że będą mieli możliwość złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt własny oraz najbliższej rodziny (małżonka lub dziecka) w instytucji reprezentującej państwo czeskie za granicą (w ambasadzie lub konsulacie). Mogą też liczyć na uproszczenie formalności związanych z wydaniem dokumentu pobytowego (np. zamiast dołączania dowodu zakwaterowania w Czechach, powinno wystarczyć pisemne potwierdzenie). Kolejną sprawą jest gwarancja rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 

Gdzie wnioskować o objęcie programem?

Wnioski o włączenie do programu rozpatrywane są przez czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Agencję CzechInvest. Ministerstwo zajmuje się wnioskami złożonymi przez inwestorów (należy je przesyłać na adres klicovypersonal@mpo.cz, CzechInvest przyjmuje wnioski od organizacji badawczych, firm technologicznych, nowo powstałych spółek oraz start-upów (programklicovy@czechinvest.org).

Ostatnie wpisy