Program rządowy – Wysoko Wykwalifikowany Pracownik

Cel programu

Program ma na celu wsparcie pracodawców, którzy chcieliby sprowadzić do pracy w Czechach wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Program nie jest ograniczony terytorialnie i obejmuje pracowników ze wszystkich państw trzecich, jednak w przypadku niektórych państw stanowione są limity przyjmowanych wniosków o kartę pracowniczą.

 

Do kogo jest skierowany?

 

Pracownik

Programem mogą zostać objęci nowi pracownicy zagraniczni, którzy zgodnie z Klasyfikacją Zawodów CZ-ISCO wykonują czynności objęte klasami 1-3, a więc:

  • klasa 1 - kadra kierownicza i prawodawcza,
  • klasa 2 – specjaliści,
  • klasa 3 – fachowcy i technicy.

 

Pracownik, który chce wnioskować o wydanie karty pracowniczej, musi mieć zagwarantowany przez pracodawcę pełny etat na okres przynajmniej roku. Jego wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej tzw. płacy gwarantowanej (prawnie zagwarantowana płaca minimalna dla danej profesji).

W przypadku personelu medycznego konieczna jest nostryfikacja dyplomów poświadczających wykształcenie i pozwolenie na wykonywanie danego zawodu na terenie Czech lub decyzja uznająca zdolność do wykonywania zawodu wydana przez czeskiej Ministerstwo Zdrowia.

 

Pracodawca

W programie mogą wziąć udział pracodawcy, działający w Czechach od co najmniej 2 lat, bez zaległości podatkowych i ubezpieczeniowych, którzy zatrudnili lub zatrudniali przynajmniej 3 osoby w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o objęcie programem.

 

Co zapewnia?

Uczestnictwo w programie gwarantuje możliwość złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt pracownika i jego najbliższej rodziny (czyli małżonka lub dziecka) na terenie Czech, które obcokrajowiec składa w instytucji reprezentującej Republikę Czeską za granicą. Jednocześnie umożliwia uproszczenie procedury związanej z ubieganiem się o wspomniane pozwolenie.

 

Kto rozpatruje wnioski?

Wnioski o włączenie do programu są rozpatrywane przez czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W przypadku personelu medycznego zajmuje się nimi Ministerstwo Zdrowia. Wniosek składa czeski pracodawca, wysyłając go na odpowiedni adres e-mail - vysokalifalifikovani@mpo.cz. (personel medyczny na adres programzdravotnictvi@mzcr.cz).

Jeśli obcokrajowiec zostanie objęty programem, może wnioskować w ambasadzie Czech w swoim państwie o wydanie karty pracowniczej (wtedy członkowie jego rodziny wnioskują o wydanie wizy na pobyt dłuższy niż 90 dni w celach rodzinnych) lub niebieskiej karty (członkowie rodziny wnioskują o wydanie pozwolenia na pobyt długoterminowy w celu połączenia rodziny).

Ostatnie wpisy