Działalność jednoosobowa obywateli spoza UE

Warunki rejestracji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna nieposiadająca na terenie Czech miejsca zamieszkania może na tym terytorium prowadzić własną działalność gospodarczą pod warunkiem posiadania pozwolenia na pobyt na terytorium Republiki Czeskiej. Cudzoziemcy posiadający status rezydenta długoterminowego UE bądź są członkiem rodziny obywatela UE, nie muszą przedstawiać pozwolenia na pobyt. Przedkładają jednak dokument poświadczający ich status.

Cudzoziemiec musi też spełniać ogólne warunki prowadzenia działalności, obowiązujące również Czechów i obywateli pozostałych państw członkowskich, a więc niekaralność oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Niekaralność udowadnia się odpisem z rejestru karnego (lub jego odpowiednikiem) z kraju pochodzenia cudzoziemca. Jeśli działalność zgłasza rezydent długoterminowy czy członek rodziny obywatela UE, dostarcza odpis z rejestru karnego tego państwa UE, w którym na stałe przebywa.

Jeśli cudzoziemiec planuje prowadzić działalność, do wykonywania której niezbędne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia (czyli działalność koncesjonowaną, rzemieślniczą bądź wiązaną), musi się zaopatrzyć w dokumentację, która poświadczy jego kwalifikacje oraz doświadczenie w branży.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na język czeski. Jeśli pochodzą spoza UE, powinny być dodatkowo opatrzone klauzulą apostille.

 

Jak dokonać rejestracji?

Działalność zakłada się w Czechach poprzez zgłoszenie w którymkolwiek urzędzie ds. działalności gospodarczej (živnostenský úřad), będącym zazwyczaj oddziałem urzędu miasta. Zgłoszenia można dokonać osobiście bądź z pomocą pośrednika, któremu cudzoziemiec udzieli pełnomocnictwa. Zgłoszenie można też przesłać pocztą lub złożyć je na tzw. CzechPOINT, który jest uniwersalnym punktem do kontaktu z administracją publiczną.

Zgłoszenie działalności jest de facto zgłoszeniem konkretnych przedmiotów działalności. Można zgłosić jeden bądź kilka, a nawet kilkadziesiąt przedmiotów działalności. Nie ma to wpływu na opłatę administracyjną, która przy pierwszym zgłoszeniu wynosi 1000 CZK. Jeśli w przyszłości cudzoziemiec zgłosi dalsze przedmioty, opłata wyniesie 500 CZK.

 

Do zgłoszenia działalności będą potrzebne:

  1. odpis z rejestru karnego (lub jego odpowiednik) z kraju pochodzenia cudzoziemca, który nie powinien być starszy niż 3 miesiące; jeśli cudzoziemiec posiada pozwolenie na stały pobyt w Czechach, urząd ds. działalności gospodarczej samodzielnie uzyska odpis z krajowego rejestru karnego;
  2. dokument poświadczający prawo do korzystania lokalu, w którym wnioskujący umieścił siedzibę
  3. potwierdzenie zapłacenia opłaty administracyjnej
  4. pozwolenie na pobyt na terytorium Czech / zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE / kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

 

Zgłaszając działalność, można jednocześnie dokonać zgłoszenia do podatku dochodowego oraz ubezpieczeń, wskazujący przy tym rzeczywistą datę rozpoczęcia działalności.

 

Warunki wydania pozwolenia na działalność

Urząd wydaje pozwolenie na działalność wolną w ciągu 5 dni roboczych, jeśli wszystkie warunki zostały spełnione. Jeśli jednak chodzi o działalność koncesjonowaną, rzemieślniczą bądź wiązaną – urząd ma na wydanie stosownego pozwolenia aż 30 dni. W tym czasie analizuje dostarczoną dokumentację, przede wszystkim – prosi odpowiednie ministerstwo o uznanie kwalifikacji zawodowych wnioskującego.

Jeśli cudzoziemiec spełnia wszystkie warunki z wyjątkiem pozwolenia na pobyt na terytorium Czech, urząd ds. działalności gospodarczej wyda odpis ze swojego rejestru, który cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt na terenie Czech składanym w instytucji reprezentującej Czeską Republikę w swoim kraju. Jeśli pozwolenie na pobyt zostanie wydane, obcokrajowiec powinien je przedłożyć w urzędzie ds. działalności gospodarczej po swoim przyjeździe do Czech. Pozwolenie na działalność zacznie obowiązywać od tego właśnie dnia.

Ostatnie wpisy