Rejestr handlowy, czyli czeski odpowiednik KRS

Co to takiego?

Czeski Rejestr handlowy jest rodzajem rejestru publicznego, do którego wpisuje się informacje przede wszystkim o prawnych podmiotach gospodarczych. Wgląd do Rejestru handlowego jest powszechnie możliwy online, w ten sam sposób można pobrać odpis. Rejestr handlowy jest prowadzony przez sądy rejestrowe, a więc sądy okręgowe właściwe ze względu na siedzibę danej firmy. Opisywany rejestr jest więc odpowiednikiem Krajowego Rejestru Sądowego.

Do podmiotów wpisywanych do Rejestru handlowego należą spółki handlowe i spółdzielnie, niektóre zagraniczne pomioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, posiadające miejsce zamieszkanie w Republice Czeskiej, które wnioskowały o zapis do rejestru (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą obowiązkowo wnioskować o wpis do RH, jeśli średnia wysokość ich przychodu lub dochodu pomniejszonego o VAT za poprzednie dwa okresy podatkowe przekracza 120 mln koron, poza tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są wpisywane do innego rejestru publicznego – tzw. živnostenský rejstřík).

Jakie informacje są wpisywane do Rejestru handlowego?

 • Nazwa i adres siedziby,
 • Przedmiot działalności gospodarczej,
 • Forma prawna,
 • Dzień powstania i zaniku,
 • Dane osób fizycznych (np. pełniących funkcję w organach spółki) – imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres miejsca pobytu, ewentualnie adres miejsca zamieszkania, jeśli różni się od miejsca pobytu,
 • REGON,
 • Organ statutowy z informacją o sposobie reprezentowania osoby prawnej (jeśli w skład organu statutowego wchodzi inna osoba prawna, rejestr będzie zawierać informacje o osobie fizycznej, która taki podmiot reprezentuje),
 • Organ kontrolny i jego członkowie,
 • Prokurent, sposób jego działania i informacje o tym, czy prokura dotyczy jedynie konkretnego oddziału firmy oraz czy prokurent jest upoważniony do dysponowania majątkiem nieruchomym przedsiębiorstwa,
 • Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. (s.r.o) oraz spółki akcyjnej,
 • Wysokość wkładu każdego ze wspólników oraz zakres, w jakim ten wkład został spłacony,
 • Wysokość udziałów każdego ze wspólników wraz z określeniem rodzaju tego udziału, praw i obowiązków, jakie z sobą pociąga.

 

Zbiór dokumentów

W Rejestrze handlowym znajduje się również zbiór dokumentów (sbírka listin), który obejmuje ważne dokumenty konkretnych osób prawnych – np. umowę spółki, decyzje wspólników dotyczące zmian w innych organach czy sprawozdanie finansowe. Aby zapoznać się z tymi dokumentami nie trzeba wychodzić do archiwum sądowego, ponieważ dostęp do skanów tych dokumentów również jest możliwy online.

 

Wpis do Rejestru handlowego

Wniosek o spółki do Rejestru handlowego zleca się zazwyczaj notariuszowi, który ma w Czechach prawo, aby dokonywać bezpośrednich wpisów. Dzięki takiemu rozwiązaniu wpisy do rejestru przebiegają szybciej, a zainteresowany może zaoszczędzić swój czas, energię i pieniądze (np. opłata sądowa za wpis spółki wynosi u notariusza 2 700 CZK, składając wniosek samodzielnie, przedsiębiorca poniesie koszt 6 000 CZK).

Zawsze jednak istnieje możliwość wnioskowania o wpis za pomocą odpowiedniego formularza. Podpis na takim formularzu musi być poświadczony notarialnie. Istnieje też możliwość przesłania formularza drogą elektroniczną, ale to rozwiązanie wymaga posiadania podpisu elektronicznego. Możliwość wyboru między formą papierową a cyfrową dotyczy również dokumentów dołączanych do wniosku (np. umowy spółki) – w Czechach można bowiem przekonwertować te dokumenty do PDF. Konwersji dokonuje notariusz bądź pracownicy tzw. CzechPOINT.

 

Odpis z rejestru handlowego

Podaje informacje o danym podmiocie wpisanym do rejestru. Rozróżniamy odpis aktualny (platný výpis) na dany dzień lub odpis „pełny” (plný výpis) a więc taki, na którym będzie widoczna historia zmian dokonywanych w rejestrze. Do obu wersji mamy wgląd online, możliwe jest również pobranie wypisu w wersji PDF. Do niektórych czynności prawnych konieczne jest jednak przedłożenie wypisu urzędowo poświadczonego – takiego uwierzytelnienia można dokonać u notariusza, jak również na wspomnianym powyżej CzechPOINT.

 

Wymaz z Rejestru handlowego oraz zmiany

Wniosek o wymazanie z Rejestru handlowego podaje się po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez wymazanie z rejestru podmiot zanika. Poprzedza je proces likwidacyjny, któremu poświęciliśmy oddzielny artykuł.

Zmiany, do których dochodzi w przedsiębiorstwie wpisanym do Rejestru handlowego, należy zgłaszać bez zbytecznej zwłoki. Aktualizacja danych w rejestrze wymaga dostarczenia do sądu odpowiedniej dokumentacji oraz pokrycia opłaty sądowej w wysokości 2000 CZK.

W najbliższym czasie będziemy sukcesywnie opisywać szczegóły procesu aktualizacji danych w rejestrze, wraz z informacją, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dokonanie zmian.

Tags:

Ostatnie wpisy