Import towarów spoza UE do Czeskiej Republiki

W związku ze sprowadzaniem towarów spoza Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej importer musi podjąć szereg kroków. Za towary uważa się wszystkie dobra materialne, a także energię elektryczną.

EORI

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 przed złożeniem deklaracji celnej lub przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji podmioty gospodarcze muszą zarejestrować się w Urzędzie Celnym i uzyskać nr EORI (Economic Operators’ Registration and Identification).

Numer EORI służy jako unikalny identyfikator do późniejszej komunikacji z organami celnymi wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, ale wniosek o jego przydzielenie składa się w kraju, w którym firma ma siedzibę. EORI może być przydzielony wyłącznie podmiotowi gospodarczemu posiadającemu osobowość prawną. W przypadku gdy firma nie ma siedziby w żadnym państwie członkowskim, wnioskuje o rejestrację w państwie członkowskim, w którym po raz pierwszy składa deklarację celną lub wniosek o wydanie decyzji.

W Republice Czeskiej numery EORI są przydzielane przez wszystkie Urzędy Celne, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się siedziba firmy. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym artykule na temat uzyskania nr EORI.

 

Cło

Procedurę celną reguluje Unijny Kodeks Celny, który obowiązuje od 1 maja 2016 r. Kodeks obowiązuje w całej UE w sposób jednolity w odniesieniu do wywozu i przywozu towarów.

Przy imporcie towarów należy przede wszystkim odpowiednio oclić towary za pośrednictwem Urzędu Celnego, któremu trzeba przedstawić fakturę potwierdzającą zakup i ceny importowanych produktów oraz wypełnić deklarację celną, a więc pisemne oświadczenie o rodzaju, ilości i pochodzeniu przewożonych przedmiotów. Służy to tego tzw. Jednotný správní doklad (JSD).

Wszystkie cła na towary importowane do Unii Europejskiej, bez wyjątku, muszą być pieniężnie zabezpieczone. Zabezpieczenie finansowe potencjalnego długu celnego może zamiast importera złożyć strona trzecia. Wysokość składanego zabezpieczenia finansowego organy celne ustalają:

 1. w wysokości równej kwocie należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu oraz kwocie innych należności (np. podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa – w imporcie) – jeżeli kwotę tę można dokładnie ustalić w chwili, gdy wymagane jest złożenie zabezpieczenia;
 2. w maksymalnej, w ocenie organów celnych, już powstałej lub mogącej powstać kwocie należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu i innych należności –  jeżeli ustalenie dokładnej kwoty w chwili, gdy wymagane jest złożenie zabezpieczenie nie jest możliwe.

 

Rzeczywista wysokość cła jest następnie określana przez Urząd Celny na podstawie taryfy ustanowionej w Zintegrowanej Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich TARIC. Ich wysokość różni się w zależności od produktu, którego dotyczy.

 

Podatki

Import towaru pociąga za sobą obowiązek zapłacenia podatku VAT. Miejscem świadczenia przy imporcie towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:

 1. uszlachetniania czynnego,
 2. odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
 3. składowania celnego,
 4. tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych,
 5. wolnego obszaru celnego

 

W powyższych sytuacjach miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego, na którym importowane towary przestaną podlegać procedurom.

Warto z wyprzedzeniem się zorientować, jak duży podatek będzie trzeba zapłacić, jeśli towar zostanie sprowadzony do Czech. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym artykule poświęconym czeskim stawkom VAT.

Podstawą opodatkowanie jest wartość celna towaru wraz z cłem oraz akcyzą, jeśli obejmuje ona zaimportowany produkt. Dodatkowo należy doliczyć inne opłaty związane z importem, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terenie Czech, chyba że zostały one już wcześniej włączone do wartości celnej towaru oraz wszelkie należności z tytułu importu towarów, które mają obowiązek pobierać organy celne.

 

Wspominając o akcyzie, warto wymienić, jakie produkty są w Czechach objęte właśnie tym podatkiem:

 1. oleje mineralne
 2. alkohol
 3. piwo
 4. wino i produkty pośrednie
 5. wyroby tabakowe
 6. surowy tytoń

 

Wymagania techniczne

Istnieją różne inne zabezpieczenia w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów towarów. Może być np. wymagane przedłożenie tzw. Certificate of Origin, a więc świadectwa pochodzenia produktu. Taki dokument będzie też wymagany np. przy rejestracji pojazdu sprowadzona spoza UE, o czym pisaliśmy w artykule na temat rejestracji aut z USA.

Dodatkowo, przed wprowadzeniem do obrotu, importer musi dla niektórych towarów uzyskać świadectwo zgodności, które potwierdza, że produkt spełnia wymagania techniczne oraz to, że sama ocena techniczna była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Ustawą regulującą te wymagania jest Zákon o technických požadavcích na výrobky.

Samą certyfikację przeprowadzają jednostki autoryzowane przez Urząd ds. Normalizacji Technicznej, Metrologii i Testowania (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), który jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky).

Ostatnie wpisy