Jak powinna wyglądać faktura?

Dokumenty księgowe

Dokument księgowy potwierdza konkretne zdarzenie księgowe i jest podstawą dokonania wpisu w księgach rachunkowych. Dowodami takimi są faktury, paragony, wypisy bankowe, wewnętrzne dokumenty księgowe.

 

Co powinno się znaleźć na dokumencie księgowym:

 • Oznaczenie dowodu księgowego wraz z numerem identyfikacyjnym
 • Opis operacji oraz jej stron ze wskazaniem nazwy, adresu i nr REGON (IČO)
 • Informację o pieniężnej wartości operacji lub cenę za jednostkę danego produktu i jego ilość
 • Data wystawienia faktury
 • Data realizacji operacji gospodarczej
 • Podpis osoby odpowiedzialnej za operację oraz podpis osoby odpowiedzialnej za jej zaksięgowanie

 

Na dowodzie księgowym nie musi widnieć pieczątka. Nie obowiązuje także zasada, że dowód musi być oryginalny. Kopia, na której widnieją powyższe dane, ma taką samą wartość, jak oryginał. Co więcej, z racji konieczności archiwizowania dokumentów księgowych minimalnie 5 lat, zaleca się ich kopiowanie, na wypadek wyblaknięcia.

Firma powinna wystawiać dokumenty księgowe bez zwłoki, a więc niezwłocznie po stwierdzeniu wydarzenia księgowego. Prawo czeskie nie limituje w inny sposób wystawiania dokumentów księgowych z wyjątkiem faktur VAT, które należy wystawiać do 15 dni od dnia operacji, ewentualnie od dnia przyjęcia zapłaty.

 

Faktura VAT

Taka faktura jest wystawiana przez aktywnych płatników VAT. Różni się od zwykłej faktury dłuższym okresem archiwizacji, który liczy 10 lat, oraz danymi, które powinny się na niej znaleźć. Są one następujące:

 • Oznaczenie podmiotu, który wystawia fakturę VAT
 • Oznaczenie podmiotu, dla którego jest realizowana operacja gospodarcza (nazwę, adres oraz NIP – DIČ)
 • Zakres i przedmiot operacji
 • Data wystawienia faktury VAT
 • Data realizacji operacji lub dzień przyjęcia opłaty
 • Cena za jednostkę, bez VAT
 • Podstawę opodatkowania
 • Stawkę podatku
 • Wysokość podatku

 

Rozróżniamy trzy rodzaje faktury VAT:

 • Uproszczona faktura VAT – używana przy operacjach gotówkowych nieprzekraczających 10 000 CZK
 • Zwykła faktura VAT – używana przy pozostałych operacjach
 • Zbiorcza faktura VAT – wystawiana na kilka oddzielnych operacji dla jednego podmiotu, fakturę taką należy wystawić do 15 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym miała miejsce pierwsza z operacji lub w którym została przyjęta pierwsza zapłata za operacje wykazane na fakturze
Tags:

Ostatnie wpisy