Działalność jednoosobowa – zmiany w roku 2018

Obniżenie limitów przy ryczałcie rozliczeniowym

Jedną z najważniejszych zmian, jaka przyniósł rok 2018, a która obejmie osoby prowadzące działalność jednoosobową, jest obniżenie limitów pozwalających na wykazywanie tzw. wydatków ryczałtowych. Są one istotne dla określenia podstawy opodatkowania. Osoby prowadzące działalność jednoosobową nie muszą dzięki nim monitorować faktycznych kosztów prowadzenia działalności, ale od osiągniętych dochodów mogą odliczyć z góry narzucony procent. Stawki ryczałtowe wynoszą od 30% do 80%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Do tej pory istniała możliwość wykazywania wydatków ryczałtowych przy dochodzie nieprzekraczającym 2 mln CZK. Od roku 2018 dochodzi do ograniczenia maksymalnej kwoty dochodu do 1 mln CZK. Zmiana w największym stopniu dotknie przedsiębiorców uzyskujących wysokie dochody oraz niskie koszty rzeczywiste. Jeśli podatnik osiągnie wyższy dochód, także może skorzystać z ryczałtu rozliczeniowego, ale jedynie w kwotach odpowiadających dochodom 1 mln CZK.

Osoby prowadzące działalność jednoosobowa mają również prawo na wykorzystanie ulg podatkowych na dzieci oraz małżonka. Przy sprawozdaniu za rok 2017 mogą wykorzystać jedną z dwóch możliwości: wykorzystać maksymalne stawki ryczałtowe (a więc na dochody do 2 mln CZK) bez ulg podatkowych lub skorzystać z obniżonych stawek ryczałtowych (na dochody do 1 mln) i jednocześnie z ulg podatkowych.

 

Stawki ryczałtowe:

Ryczałt 80% (produkcja rolna, rzemieślnicza) – wydatki w wysokości maks. 800 000 CZK na rok, do tej pory można było wykazywać wydatki w wysokości maks. 1 600 000 CZK.

Ryczałt 60% (działalność gospodarcza wolna, wiązana i koncesjonowana) – wydatki w wysokości maks. 600 000 CZK na rok, do tej pory można było wykazywać wydatki w wysokości maks. 1 200 000 CZK.

Ryczałt 40% (inne rodzaje działalności wykonywane na podstawie odrębnych przepisów) – wydatki w wysokości maks. 400 000 CZK na rok, do tej pory można było wykazywać wydatki w wysokości maks. 800 000 CZK.

Ryczałt 30% (wynajem składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej) – wydatki w wysokości maks. 300 000 CZK na rok, do tej pory można było wykazywać wydatki w wysokości maks. 600 000 CZK.

 

Stawki ulg podatkowych za rok 2017:

Ulga na niepracującego małżonka 24 840 CZK/rok

Ulga na jedno dziecko 13 404 CZK/rok

Ulga na drugie dziecko 19 404 CZK/rok

Ulga na trzecie i każde kolejne dziecko 24 204 CZK/rok

(dziecko niepełnoletnie lub do 26 lat uczące się)

 

Zaliczki na ubezpieczenia

Kolejną zmianą istotną dla osób prowadzących działalność jednoosobową jest podwyższenie minimalnych zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Prowadząc działalność jednoosobową, należy opłacać zaliczki na ubezpieczenia. Podstawę ich wyliczenia stanowi 50% zysku brutto, a więc dochodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania, wykazanych w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni i dzielonych przez 12 miesięcy.

Obliczenie zaliczek na ubezpieczenie społeczne --- zysk brutto za rok 2017 x 50% x 29,2%: 12 miesięcy.

Obliczenie zaliczek na ubezpieczenie zdrowotne --- zysk brutto za rok 2017 x 50% x 13,5%: 12 miesięcy.

Jeśli wyliczona w ten sposób zaliczka nie osiąga wymaganego minimum, należy opłacić minimalną zaliczkę na ubezpieczenia, określoną w przepisach. W roku 2018 zaliczka na ubezpieczenie społeczne wynosi 2 189 CZK na miesiąc (wcześniej 2 061 CZK), a na ubezpieczenie zdrowotne – 2024 CZK na miesiąc (wcześniej 1906 CZK). Minimalne zaliczki wylicza się z ¼ przeciętnego wynagrodzenia, które w roku 2018 wynosi 29 979 CZK na rok.

W przypadku zaliczek na ubezpieczenie społeczne obowiązek ich opłacania według nowych stawek obowiązuje od miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe za rok 2017, a więc najpóźniej od kwietnia. Od tego momentu dana osoba będzie opłacała miesięczne zaliczki na ubezpieczenia według nowego wyliczenia, opartego na zeznaniu podatkowym lub będzie objęta zaliczką minimalną. Zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne są wyższe od początku roku.

Ostatnie wpisy