Wpieranie przedsiębiorców na rynku czeskim

Mały i średni przedsiębiorca

Wspieranie działalności, czy to w formie finansowej, czy też w formie usług bankowych lub gwarancyjnych, obejmuje przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców. Warto więc upewnić się, że nasza firma wpisuje się w jedną z tych definicji, a więc:

a) Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób a roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
b) Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia do 250 osób, a obrót roczny nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Największe wsparcie dla przedsiębiorców płynie ze strony państwa oraz Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy, na co dokładnie może liczyć przedsiębiorca w Czechach oraz jakie warunki należy spełniać, by uzyskać pomoc.

 

Wspieranie przez państwo

Pod pojęciem wsparcia finansowego ze strony państwa czeskiego rozumie się kredyty preferencyjne dla początkujących przedsiębiorców, których udziela Českomoravská záruční a rozvojová banka (dalej Čzarb), a więc specjalny podmiot ekonomiczny, którego większościowym udziałowcem jest państwo. Bank ten udziela wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorcom w ramach programów zatwierdzonych przed rząd. Istnieje więc możliwość uzyskania kredytu z dogodniejszymi warunkami na inwestycje w budowę, w maszyny czy sprzęt. Można też ubiegać się o gwarancję bankową, ważną dla uzyskania pożyczki od banków komercyjnych na bieżące sprawy firmy.

Warunki uzyskania wsparcia ze strony Čzarb:

• wpisywanie się w charakterystykę małych i średnich przedsiębiorstw
• rejestracja w Urzędzie Pracy (úřad prace)
• działalność gospodarcza na terenie Czech (siedziba firmy znajduje się na czeskim terytorium)


Do wniosku dołącza się biznesplan, bilans ekonomiczny i inne dokumenty związane z działalnością gospodarczą. Przy jego rozpatrywaniu bierze się też pod uwagę wysokość aktywów, czysty obrót przedsiębiorcy, strukturę udziałów w spółce.


Wsparcia ze strony Čzarb nie może uzyskać przedsiębiorstwo, które ma zobowiązania wobec państwa lub innych instytucji.

 

ZÁRUKA 2015 – 2023

Skierowany jest do małych przedsiębiorstw, a także średnich przedsiębiorstw z sektora społecznego. Mogą oni uzyskać udogodnioną gwarancję od banków, z którymi Čzarb zawarł umowę. Przedsiębiorcy z sektora społecznego mogą też uzyskać dodatek finansowy przy pożyczkach gwarantowanych.

Wsparcie rozróżniamy na dwa typy gwarancji:

S-ZÁRUKA z dodatkiem finansowym dla przedsiębiorców społecznych (gwarancja indywidualna)

 • poręczenie na okres 8 lat
 • do 80% kwoty głównej pożyczki
 • maksymalna wysokość pożyczki to 20 mln KCZ
 • kredyt może zostać wykorzystany na wydatki inwestycyjne
 • możliwość uzyskania dodatku finansowego dla przedsiębiorców społecznych
 • system wsparcia publicznego: de minimis lub wyłączenia grupowe
 • parnterzy Čzarb


M-ZÁRUKA (gwarancja portfelowa)

 • poręczenie na okres 6 lat
 • do 70% kwoty głównej pożyczki
 • maksymalna wysokość pożyczki to 4 mln. KCZ
 • kredyt może zostać wykorzystany na wydatki inwestycyjne, finansowanie zasobów lub drobnego majątku niematerialnego
 • uproszczona procedura udzielania wsparcia
 • system wsparcia publicznego: de minimis
 • partnerzy Čzarb



INOSTART (gwarancja kredytowa dla początkujących przedsiębiorców)

Skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na rynku krócej niż trzy lata (okres liczony od dnia rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku) i zatrudniają mniej niż 50 pracowników. Mogą oni uzyskać kredyt na realizację innowacyjnych projektów na terenie Czeskiej Republiki. Wysokość pożyczki to maksymalnie 15 mln KCZ, a termin spłaty to 5 lat od dnia rozpoczęcia spłacania. Mogą także korzystać z usług doradczych ze strony České spořitelny, a.s. lub ubiegać się o gwarancję kredytową ze strony Čzarb. 

 

Środki unijne

Oprócz wsparcia wewnątrz państwowego przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach OP PIK (Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost — Program Operacyjny wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności).


Głównymi beneficjentami tego programu na lata 2014 – 2020 są małe i średnie przedsiębiorstwa ukierunkowane na badania naukowe, rozwój i innowacje, oszczędzanie energii oraz technologie ICT. Intencją programu jest też pomoc firmom w wejściu na rynki zagraniczne.

 

W sumie na projekt zostało przeznaczonych 119 mld KCZ.


Dotowane programy:

Oś priorytetowa 1 – Wzrost badań naukowych i rozwoju (31% funduszy)
Oś priorytetowa 2 – Wsparcie działalności małych i średnich firm (20,7% funduszy)
Oś priorytetowa 3 – Efektywniejsza gospodarka energetyczna (28,2% funduszy)
Oś priorytetowa 4 – Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (17,2% funduszy)

Wymiar dotacji:

1) małe przedsiębiorstwo (max. 49 zatrudnionych) – 45% dotacji
2) średnie przedsiębiorstwo (50 – 249 zatrudnionych) – 35% dotacji
3) duże przedsiębiorstwo (od 250 zatrudnionych) – 25% dotacji

Ostatnie wpisy