Rejestracja czeskiej spółki w systemie EORI

Co to jest EORI?

Każdy podmiot gospodarczy, który prowadzi handel międzynarodowy, jest zobligowany do rejestracji we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych  (ang. Economic Operators’ Registration and Identification, dalej EORI). Podstawę prawną nadawania numeru EORI stanowi art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r.

W ramach rejestracji odpowiednie organy państw członkowskich Unii Europejskiej przydzielają numer EORI, który służy jako identyfikator podmiotu gospodarczego w kontaktach ze służbami celnymi innych krajów UE. Obowiązuje zasada, że podmioty gospodarcze wnioskują o nadanie nr EORI w państwie, w którym zarejestrowały swoją działalność gospodarczą. W przypadku Czeskiej Republiki organem, który zajmuje się przydzielaniem takich numerów, jest Służba Celna (Celní správa České republiky), konkretnie urzędy celne (Celní úřad).

Złożenie wniosku o rejestrację w systemie EORI  jest bezpłatne i należy tego dokonać jeszcze przed rozpoczęciem czynności, które objęte są prawem celnym. Identyfikator najczęściej potrzebny jest do złożenia tzw. deklaracji celnej (celní prohlášení) lub wniosku o wydanie decyzji w ramach przepisów prawa celnego.

Jak ubiegać się o przyznanie numeru EORI?

Przedstawiciel podmiotu gospodarczego występuje z wnioskiem o rejestrację i nadanie numeru EORI do dowolnego urzędu celnego. Jeśli przedstawiciel nie jest członkiem zarządu spółki, musi posiadać pełnomocnictwo. Nie istnieje żaden oficjalny formularz czy wzór takiego pełnomocnictwa, nie jest również wymagane jego urzędowe poświadczenie.

Nie ma znaczenia miejsce, w którym znajduje się siedziba firmy, jednakowoż zaleca się wybór tego urzędu celnego, w którym planujemy rejestrować działania objęte prawem celnym.

Najwygodniejszym sposobem złożenia wniosku jest wypełnienie elektronicznego formularza (jest on dostępny pod tym linkiem w sekcji Odkazy), który jest automatycznie przesyłany do wybranego urzędu celnego. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku za pomocą tego formularza jest posiadanie przez wnioskodawcę elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

O rejestrację w systemie EORI można się również starać w sposób tradycyjny, poprzez wypełnienie wniosku, który jest dostępny na stronie Służby Celnej Republiki Czeskiej (pobierz) lub który można otrzymać bezpośrednio w urzędzie celnym. Wypełniony wniosek należy następnie przesłać do wybranego urzędu celnego za pomocą skrzynki danych (datová schránka, więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym artykule), przesłać pocztą lub złożyć osobiście.

Do wniosku należy dołączyć też decyzję o rejestracji do VAT. Jeżeli firma posiada więcej numerów identyfikacji podatkowej w różnych krajach UE, należy podać je wszystkie.  

Zgodnie z przepisami urząd celny najpóźniej w ciągu 30 dni prześle decyzję o przydzieleniu nr EORI na skrzynkę danych podmiotu gospodarczego, pocztą tradycyjną lub przekaże ją do rąk własnych przedstawiciela firmy. W praktyce na wydanie decyzji czeka się znacznie krócej.

 

Ostatnie wpisy