Działalność gospodarcza emeryta

Emerytura a własny biznes

Emeryci mogą w Czechach prowadzić własną działalność jednoosobową. Mają możliwość prowadzenia działalność również w formie spółki, ale to rozwiązanie wydaje się być bardziej przejrzyste w kwestiach podatkowych i ubezpieczeniowych. Wspólnicy spółki mają prawo do udziału w jej zysku. Jego wypłata podlega opodatkowaniu, ale sama funkcja nie pociąga za sobą konieczności odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Nie ma więc bezpośredniego wpływu na świadczenia emerytalne. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprawa wygląda nieco inaczej.

 

Podatek dochodowy

Zgodnie z czeską ustawą o podatku dochodowym, opodatkowaniu podlegają regularnie wypłacane świadczenia emerytalne, których roczna suma przekracza 36-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W roku 2020 płaca minimalna wynosi 14 600 CZK na miesiąc, co oznacza, że emerytura nie będzie opodatkowana o ile nie przekroczy sumy 525 600 CZK na cały rok (36 x 14 600 = 525 600). Emeryt nie ma w takie sytuacji obowiązku składania zeznania podatkowego.

Jeśli jednak prowadzi własną działalność gospodarczą to opodatkowaniu podlegają zyski uzyskane właśnie z niej, o ile przekraczają 15 000 CZK na rok. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 15%. Emerytom przysługuje odliczenie od podatku w wysokości 24 840 CZK na rok. Jeśli więc zyski z działalności nie przekroczą 165 600 CZK, emeryt nie będzie musiał płacić podatku dochodowego (165 600 x 15% = 24 800).

 

Podatek solidarnościowy

Podlegają mu dochody z działalności gospodarczej przekraczające stanowiony limit, który w roku 2020 wynosi 1 672 080 CZK. Podatek solidarny wynosi 7%.

 

Składki ubezpieczeniowe

Składki zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest w Czechach obowiązkowe, bez względu na wysokość i źródło dochodu. W przypadku emerytów jest opłacane przez państwo. Osoby, które oprócz pobierania świadczenia emerytalnego prowadzą własną działalność gospodarczą, zobowiązane są dodatkowo do opłacania składek wyliczanych z zysków z działalności. Ubezpieczenie zdrowotne to 13,5% z podstawy, którą stanowi połowa zysku wykazanego w zeznaniu podatkowym.

 

Składki społeczne

Własna działalność gospodarcza wykonywana na emeryturze jest przy wyliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne traktowana jako dodatkowe źródło dochodu, co oznacza, że składki będą obowiązkowe tylko wtedy, gdy zyski z działalności przekroczą stanowiony limit (ten zmienia się każdego roku). Na rok 2020 wynosi on 83 603 CZK. Jeśli działalność była realizowana jedynie przez część roku, limit ulega odpowiedniemu pomniejszeniu. Ubezpieczenie społeczne to 29,2% z podstawy, którą stanowi połowa zysku wykazanego w zeznaniu podatkowym. Warto dodać, że składki te będą w przyszłości pozytywnie wpływać na podwyższenie świadczenia emerytalnego.

 

Przejście na wcześniejszą emeryturę a działalność

Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę nie mogą osiągać dochodu, który przewiduje udział w ubezpieczeniu społecznym (emerytalnym) aż do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że mogą prowadzić własną działalność gospodarczą pod warunkiem, że roczny zysk nie przekroczy limitu, o którym mowa powyżej. W okresach, gdy zyski byłyby zbyt duże, nie przysługiwałoby świadczenie emerytalne.

Tags:

Ostatnie wpisy