Aport do czeskiej spółki

Obowiązek wniesienia wkładu do spółki

Podobnie jak w Polsce, w Czechach wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w przypadku spółki akcyjnej są nimi akcjonariusze) są zobowiązani do przekazania wkładu do spółki na pokrycie kapitału zakładowego. Muszą się z tego obowiązku wywiązać w całości, co warunkuje wpis spółki do rejestru.

W trakcie funkcjonowania firmy wspólnicy (akcjonariusze) mają możliwość przekazywania kolejnych wkładów, co pozwala na nabycie udziału w spółce lub jego zwiększenie (w Czechach udziały wyraża się procentowo, a nie ilościowo). W tym przypadku wpis nowej wysokości kapitału zakładowego do rejestru nie nastąpi wcześniej, niż przekazanie całości deklarowanego wkładu do spółki.

Poprzez wkład należy rozumieć pieniężne wyrażenie wartości przedmiotu wkładu. Wspólnicy (akcjonariusze) mogą spełnić obowiązek wniesienia wkładu, przekazując do spółki pieniądze lub rzeczy, których wartość pieniężną można oszacować. Wkład niepieniężny to tzw. aport.

 

Aport

Zgodnie z czeskim kodeksem cywilnym do grupy majątkowych wartości, które mogą pełnić funkcję wkładu, zaliczają się ruchomości, nieruchomości, przedsiębiorstwa, wierzytelności, a także prawa – także te dotyczące wartości niematerialnych (np. autorskie prawa majątkowe, technologie informacyjne, know-how, prawa przemysłowe itp.). Aportem nie mogą być praca czy usługi, ani roszczenia wspólnika wobec spółki, do której przekazuje wkłady.

Prawo własności do konkretnej rzeczy przechodzi na spółkę z dniem jej wpisu do rejestru (nieco inaczej jest w przypadku nieruchomości – więcej poniżej).

Warto zaznaczyć, że niepieniężny wkład nie musi być gospodarczo przydatny względem przedmiotu działalności spółki.

 

Wartość aportu

Wartość pieniężna aportu musi być możliwa do ocenienia. Wyceny przedmiotów wkładanych aportem musi dokonać czeski rzeczoznawca wybrany przez wspólników (akcjonariuszy) spółki. Jego opinia powinna zawierać przynajmniej trzy części:

  • opis przedmiotu wkładu
  • wykorzystane do wyceny sposoby i narzędzia
  • kwotę, na jaką wycenia wartość niepieniężnego wkładu

 

Wyceny dokonuje się przed sporządzeniem aktu założycielskiego, ponieważ to właśnie w nim wspólnicy określają jakiej wartości będą ich wkłady i jaką będą miały postać.

 

Nieruchomości wkładane aportem

Tę kwestię reguluje §19 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nieruchomości są przekazywane do spółki na podstawie pisemnego oświadczenia właściciela z poświadczonym podpisem. Pokrycie deklarowanego wkładu w przypadku przekazywania nieruchomości wpisanych do czeskiego rejestru nieruchomości (odpowiednika księgi wieczystej) nie jest tożsame z przeniesieniem prawa własności. To przechodzi na spółkę na podstawie prawomocnej decyzji o wpisie do księgi wieczystej i wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku o wpis do księgi.

Jeśli spółka handlowa nabywa nieruchomość (tj. grunt, budynek, część instalacji budowlanej), zobowiązana jest do odprowadzenia podatku od zakupu nieruchomości w wysokości 4% ceny. W przypadku wniesienia nieruchomości aportem – spółka musi zapłacić podatek 4% od wartości określonej przez rzeczoznawcę.

Tags:

Ostatnie wpisy