Program rządowy - Wykwalifikowany Pracownik

Cel programu

Programy rządowe służą do realizacji polityki migracyjnej Czeskiej Republiki. Jednym z nich jest program Wykwalifikowany Pracownik, który ma na celu wsparcie bezpośrednich pracodawców, potrzebujących do pracy w Czechach wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Program obejmuje pracowników z Ukrainy, Mongolii, Serbii, Filipin, Indii, Białorusi, Mołdawii, Czarnogóry i Kazachstanu.

 

Dla kogo jest przeznaczony?

 

Pracownik

Program Wykwalifikowany Pracownik jest skierowany do nowo zatrudnionych pracowników zagranicznych, którzy zgodnie z aktualnym brzmieniem Klasyfikacji Zawodów CZ-ISCO, wykonują czynności w zakresie produkcji, usług lub w sektorze publicznym objęte w głównych klasach 4–8, tj.:

  • klasa 4 – urzędnicy,
  • klasa 5 – pracownicy w sektorze usług i sprzedaży,
  • klasa 6 – wykfalifikowani pracownicy w sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa,
  • klasa 7 – rzemieślnicy i konserwatorzy,
  • klasa 8 – obsługa maszyn i urządzeń, monterzy.

 

Pracownik, który chce wnioskować o wydanie karty pracowniczej, musi mieć zagwarantowany przez pracodawcę pełny etat na okres przynajmniej roku. Jego wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej 1,2 wielokrotności tzw. płacy gwarantowanej (prawnie zagwarantowana płaca minimalna dla danego stanowiska).

 

Pracodawca

W programie mogą wziąć udział pracodawcy, działających w Czechach od co najmniej 2 lat, których zobowiązania wobec państwa (płatności na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, podatki) są w pełni uregulowane i którzy zatrudniają przynajmniej 6 pracowników. Przed podaniem wniosku o przyjęcie do programu, pracodawca powinien opublikować informację o wakacie w ewidencji wolnych miejsc pracy, co jest w ogóle niezbędne do wydania karty pracowniczej (ten temat procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę przez obywateli państw trzecich przygotowaliśmy oddzielny artykuł – zapoznaj się ze szczegółami).

Uczestnicy zakwalifikowani do programu zyskują gwarancję możliwości ubiegania się o kartę pracowniczą dla obcokrajowca, a więc możliwość złożenia wniosku w instytucji reprezentującej państwo czeskiej za granicą (ambasada lub konsulat). Dzięki takiej gwarancji zarówno pracodawca, jak i przyszły pracownik, nie muszą się przejmować rocznymi limitami, jakie obowiązują przy przyjmowaniu wniosków w czeskiej ambasadzie.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyjęcie do programu?

Wniosek o objęcie programem składa pracodawca na specjalnym formularzu, dołączając zaświadczenia o niezaleganiu z urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczalni zdrowia. Wniosek są rozpatrywane przez tzw. gwarantów, którymi są:

 

Pracodawca wnioskuje o objęcie programem konkretnego obcokrajowca. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powyżsi gwaranci generują unikalny kod i przypisują go do indywidualnych wniosków. Ten następnie służy do identyfikacji osoby ubiegającej się o kartę pracowniczą w ambasadzie lub konsulacie Czech za granicą. Decyzja o przyjęciu do programu jest ważna przez rok.

Pracodawca ma też możliwość złożenia zbiorowego wniosku o włączenie pracowników zagranicznych do programu. Za wniosek zbiorowy uważa się taki, który pozwoliłby na złożenie 50 lub więcej wniosków o kartę pracowniczą na raz. Składając wniosek zbiorowy, pracodawca wyznacza koordynatora, z którym, w razie pozytywnej decyzji gwaranta, będzie się kontaktować ambasada lub konsulat w celu ustalenia terminów składania wniosków o karty pracownicze. Koordynator będzie też odpowiadać za efektywne przygotowanie wszystkich wniosków.

Ostatnie wpisy