Podwyższenie kapitału zakładowego spółki s.r.o.

Jak wysoki powinien być kapitał zakładowy?

Wymogi dotyczące wysokości kapitału zakładowego są w Czechach ograniczone do minimum. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy dysponować kapitałem zakładowym w wysokości 1 CZK. Oczywiście kapitał w takiej wysokości nie będzie dobrze postrzegany przez potencjalnych kontrahentów, ponieważ nie spełnia funkcji gwarancyjnej dla zaciąganych zobowiązań, w rzeczywistości uniemożliwia też jakiekolwiek działania spółki bez jej wcześniejszego dofinansowania. Pamiętajmy jednak, że takie dofinansowanie, nawet poprzez przekazanie środków do spółki przez jej założycieli, zawsze wymaga spłacenia. Aby uniknąć zadłużania, można podwyższyć kapitał zakładowy. I tutaj ważna rzecz - taka decyzja pociąga za sobą konieczność zmiany umowy spółki i dokonania aktualizacji w czeskim KRS. Przedstawiamy, w jaki sposób można tego dokonać.

 

Decyzję o zmianie wysokości kapitału może podjąć wyłącznie najwyższy organ spółki, jakim jest Zgromadzenie Wspólników (valná hromada). Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, do przyjęcia decyzji potrzebna większość 2/3 głosów wszystkich członków organu. Sama decyzja musi mieć formę aktu notarialnego.

Kapitał można podwyższyć:

  • poprzez przyjęcie obowiązku podwyższenia dotychczasowego wkładu
  • poprzez przyjęcie obowiązku przekazania nowego wkładu
  • ze środków własnych (co znajdzie odzwierciedlenie tylko w nominalnej kwocie kapitału zakładowego, ale nowe fundusze nie zostaną pozyskane przez spółkę)
  • kombinacją powyższych możliwości.

 

Jeśli podwyższenie kapitału następuje poprzez przyjęcie obowiązku podwyższenia dotychczasowego wkładu lub przekazania nowego wkładu, decyzja wchodzi w życie z chwilą przejęcia obowiązku i wniesienia lub spłacenia jego określonej części (chyba, że decyzja Zgromadzenia określa późniejszy termin). Wpis do KRS ma więc charakter deklaratoryjny. Należy jednak pamiętać, że przejęcie obowiązku i wniesienie lub spłacenie deklarowanego wkładu nie mogą nastąpić później niż aktualizacja w czeskim KRS, natomiast wniosek o dokonanie zmian w rejestrze należy złożyć do dwóch miesięcy od podjęcia decyzji.

 

W pozostałych sytuacjach, a więc jeśli kapitał zostaje podwyższony ze środków własnych lub kombinacją wyżej opisanych możliwości skutki decyzji Zgromadzenia Wspólników wchodzą w życie z chwilą dokonania zmian w KRS. Mówimy więc o wpisie konstytutywnym.

 

Decyzja Zgromadzenia Wspólników musi zawierać następujące dane:

  1. Kwotę podwyższenia kapitału zakładowego
  2. Termin przejęcia obowiązku
  3. Określenie rodzaju udziału, jeśli nowy wkład wspólnika przypada na nowy udział
  4. Ewentualnie opis niepieniężnego wkładu

Ostatnie wpisy