BHP

Zapewnienie prewencji ryzyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy to pojęcie obejmujące szereg regulacji prawnych oraz ustaleń pracodawcy, których celem jest zapobieganie ryzyku zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego na stanowisku pracy. Zasady BHP opierają się na analizie ryzyka i zarządzaniu nim, przeprowadzaniu kontroli i polepszaniu stanu BHP, likwidowaniu nieprawidłowości i wad.

Jeśli pracodawca zatrudnia do 25 osób i posiada odpowiednią wiedzę może zapewnić prewencję ryzyka osobiście. W innych sytuacjach musi zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną osobę – technika BHP.

 

Szkolenie BHP

Zapewnienie przeszkolenia pracowników w zakresie BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Czeskie prawo nie określa dokładnie w jakim terminie należy takie szkolenie zorganizować. Pracodawca określa powtarzalność, sposób i treść takiego szkolenia samodzielnie. Zaleca się, aby szkolenia odbywały się raz na 2 lata. Wyjątkiem są stanowiska regulowane przez oddzielne przepisy (np. kierowcy, elektrotechnicy, operator urządzeń dźwigowych itp.). Dalej pracodawca określa kwalifikacje szkolącego oraz to, w jaki sposób będzie sprawdzana wiedza wyniesiona przez pracowników z takiego szkolenia.

Szkolenie BHP zapewnia się przy przyjęciu pracownika do pracy, przy jego przeniesieniu, przy zmianie warunków lub środowiska pracy, przy zmianie procesów technologicznych czy środków wykorzystywanych do pracy itp.

 

Rozróżnienie pod względem miejsca realizacji:

Przeprowadzane w miejscu pracy

Przeprowadzane poza miejscem pracy

Szkolenie online

 

Rozróżnienie pod względem czasowym:

Szkolenie wstępne (przy podjęciu pracy)

Szkolenia okresowe

Szkolenie przy zmianie stanowiska pracy

 

Rozróżnienie pod względem treści:

Szkolenie podstawowe (dla wszystkich pracowników)

Szkolenie instruktażowe (dla pracowników obsługujących maszyny i sprzęt lub wykonujący czynności związane ze zwiększonym ryzykiem)

 

Dokumentacja BHP

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy związanym z BHP jest opracowanie dokumentacji, zgodnie z rodzajem czynności i ryzyka w danej organizacji. Dokumentację BHP tworzą:

  1. dokumentacja prewencji ryzyka (zdefiniowanie i ocena ryzyka, dokumentacja o przydzielaniu środków ochrony indywidualnej, kategoryzacja pracy itp.)
  2. przepisy bezpieczeństwa dotyczące organizacji i funkcjonowania (dyrektywy organizacyjne, regulaminy itp.)
  3. dokumentacja szkoleń (konspekty, sprawozdania itp.)
  4. ewidencja wypadków przy pracy
  5. dokumentacja kontroli (kontrola bhp, kontrola stanowisk pracy itp.)
  6. dokumentacja do sprzętu (dokumentacja funkcjonowania i dokumenty dodatkowe itp.)

 

Dokumentację należy założyć i prowadzić od momentu zatrudnienia pierwszego pracownika. Należy ją regularnie aktualizować, czego dokonuje się zazwyczaj przy okazji kontroli BHP. Celem takiej kontroli, która polega na fizycznym przeglądzie miejsc pracy, jest kompleksowa ocena i regulacja systemu BHP w taki sposób, aby dokumenty odzwierciedlały faktyczny stan i odwrotnie. Pracodawca powinien też sporządzić zapis z każdej rocznej kontroli, w którym zostaną wymienione m.in. wady i niedociągnięcia. Te trzeba naprawić i dodatkowo zapewnić środki, które zapobiegną ich powtarzaniu.

Tags:

Ostatnie wpisy