Zobowiązania finansowe s.r.o wobec państwa

Podatek dochodowy od osób prawnych - daň z příjmů právnických osob

 

Podstawę opodatkowania stanowią dochody pomniejszone o koszty ich uzyskania, które obejmują np. odpis aktywów materialnych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, opłaty za czynsz, wydatki na warunki pracy, warunki socjalne czy ochronę przeciwpożarową, wydatki na podróże służbowe, na zakwaterowanie, na komunikację publiczną lub na eksploatację samochodów służbowych.

Z podstawy zaokrąglonej w dół do całych tysięcy KCZ wylicza się 19%, co stanowi wysokość podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkować należy też dochody płynące z zagranicy.

Na tym jednak się nie kończy. W przypadku s.r.o. opodatkowaniu podlegają również udziały w zyskach rozdzielane między udziałowców spółki. Dla czeskich rezydentów podatkowych, stawka wynosi 15%. Inaczej wygląda sytuacja wspólników, wktórzy nie są czeskimi rezydentami podatkowymi. Na przykład - Polak, będący wspólnikiem w czeskiej spółce, ale pozostający jako osoba fizyczna rezydentem podatkowym Polski, będzie musiał opodatkować dywidendę w Polsce, wg polskich zasad, a więc stawką 19%

Okresem podatkowym jest rok kalendarzowy, rok gospodarczy, okres rozliczeniowy, jeśli jest dłuższy niż 12 miesięcy idących po sobie, czy też okres od dnia fuzji, podziału spółki lub przeniesienia aktywów do końca roku kalendarzowego lub gospodarczego, w którym doszło do zmian.

 

Zaliczki na podatek dochodowy

W pierwszym roku prowadzenia działalności spółka nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy. W kolejnych latach ich wysokość oraz częstotliwość jest uzależniona od podatku zapłaconego za rok poprzedni.

  • Spółka nie będzie płaciż zaliczek jeśli, podatek zapłacony w poprzednim roku był  niższy niż 30 000 KCZ.
     
  • Jeśli podatek w ubiegłym roku wynosił od 30 000 KCZ do 150 000 KCZ – zaliczki na podatek  dochodowy będą wynosić 40% i spółka będzie je płacić do 15 dnia 6. i 12. miesiąca okresu  podatkowego.
     
  • Jeśłi podatek w ubiegłym roku przekroczył 150 000 KCZ – zaliczki na podatek dochodowy będą wynosić 25%  i spółka będzie je płacić do 15. dnia 3., 6., 9. i 12. miesiąca okresu podatkowego.

 

Składki ubezpieczeniowe

 

Ubezpieczenie zdrowotne - zdravotní pojištění

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 13,5 % wynagrodzenia pracownika. Jedną trzecią (czyli 4,5%) płaci pracownik a kolejne dwie trzecie (9%) – pracodawca. W praktyce opłacanie składek jest obowiązkiem pracodawcy, który odprowadzając je pomniejsza wynagrodzenie pracownika o odpowiednią kwotę (wspomniane 4,5%).

 

Ubezpieczenie społeczne – sociální pojištění

To ubezpieczenie obejmuje składki emerytalne, składki chorobowe oraz składki na państwową politykę zatrudnienia.

Ubezpieczenie społeczne stanowi 31,5% wynagrodzenia pracownika, przy czym on sam odprowadza 6,5% na składki emerytalne, natomiast pracodawca opłaca pozostałe 25%, która obejmują 21,5% na składki emerytalne, 2,3% na składki chorobowe oraz 1,2% na państwową politykę zatrudnienia.

 

Składki na ubezpieczenia należy uregulować od 1 do 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 

W artykule o warunkach zatrudniania pracowników dowiecie się Państwo, w jakich sytuacjach odprowadzanie składek na ubezpieczenia nie jest konieczne.

 

Ubezpieczenie członka Zarządu

Jeśli członek Zarządu wykonuje swoją funkcję odpłatnie - konieczne jest jego zgłoszenie do ubezpieczeń. Zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia oraz ich wysokość jest taka sama, jak w przypadku zwykłego pracownika. 

Ostatnie wpisy