Rejestracja firmy jako płatnika podatku VAT

Gdzie mogę się zarejestrować?

Rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym (finanční úřad).

Jeśli zarejestrujemy się zaraz na początku prowadzenia firmy, dokonamy tego w ramach rejestracji firmy na jakimkolwiek živnostenskim úřadzie, za pomocą tzw. jednolitego formularza rejestracji - jednotný registrační formulář (dzięki, któremu dokonamy rejestracji nie tylko jako płatnika podatku VAT, ale również zrealizujemy zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w jednym miejscu).

Rejestracja dobrowolna

Przy zgłaszaniu prośby o rejestrację firmy jako płatnika podatku VAT należy wypełnić odpowiedni formularz i dostarczyć do urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że jeśli posiadamy skrzynkę danych (datová schránka) mamy obowiązek dokonać zgłoszenia droga elektroniczną (odpowiedni formularz można znaleźć na stronie internetowej głównego urzędu skarbowego, w sekcji Registrace).

Urząd ma obowiązek dokładnie zweryfikować dane widniejące w zgłoszeniu, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ma prawo żądać od nas wyjaśnień lub przedłożenia odpowiednich dokumentów. Czeskie prawo nie określa, czego dokładnie może wymagać urząd skarbowy przy rejestracji, ale jego podstawowym zadaniem jest stwierdzić, czy podmiot ubiegający się o rejestrację prowadzi lub ma zamiar prowadzić działalność podlegającą opodatkowaniu. Stosowne jest więc dołączyć do prośby o rejestrację  następujące dokumenty:

 • kopię umowy z bankiem o prowadzeniu konta firmowego
 • umowę najmu placówki, w której osoba prawna ma siedzibę
 • jasno sformułowany biznesplan
 • lokalizację oddziału / pracowni, zapewnienie dostawy towaru, transportu, magazynowania itp.
 • kto będzie brać udział w działalności firmy – właściciel, pracownicy, kto będzie prowadził księgowość oraz ewidencję podatkową, gdzie będą przechowywane dokumenty
 • wcześniejsza działalność gospodarcza łącznie z przedłożeniem np. faktur wystawionych przed dniem zgłoszenia do rejestracji
 • szacunek w skali kilku miesięcy, kiedy dojdzie do przekroczenia obrotu 1 mln KCZ

 

Urząd ustosunkuje się do prośby o rejestrację w ciągu 30 dni. Jeśli wystarczą przedstawione przez nas dokumenty, urząd wyda decyzję o rejestracji. Osoba prawna zostaje płatnikiem podatku VAT w dniu następującym po dniu dostarczenia decyzji o rejestracji. Ma ona obowiązek rozliczania się w trybie miesięcznym.

Urząd może również odmówić przeprowadzenia rejestracji, jeśli z dokumentów wypływa, że nadany numer VAT będzie wykorzystywany w sposób nieuczciwy.

!!! Jeśli urząd nas nie zarejestruje a my wystawimy dokumenty, na których ceny będą obejmowały VAT, musimy złożyć zeznanie podatkowe i odprowadzić podatek VAT, ale nie przysługuje nam prawo na jego odliczenie z przyjętych transakcji.

Rejestracja obowiązkowa

Obowiązkowo musimy zarejestrować firmę jako płatnika podatku VAT  na przykład wtedy, gdy nasz obrót za poprzednich 12 (albo mniej) miesięcy kalendarzowych następujących po sobie przekroczy kwotę 1 mln KCZ. Należy więc monitorować obroty za każdy miesiąc. Na rejestrację mamy 15 dni po skończeniu miesiąca, w którym przekroczyliśmy obrót

Obowiązek rejestracji jako płatnika podatku VAT obejmuje nas również w innych sytuacjach, a więc gdy:

 • jesteśmy członkiem stowarzyszenia / związku, w którym co najmniej jeden z członków jest płatnikiem podatku VAT;
 • nabywamy majątek w skutek prywatyzacji lub sprzedaży firmy;
 • kontynuujemy prowadzenie firmy po osobie zmarłej, która była płatnikiem VAT.

 

Obrót – co wliczamy a czego nie?

Do obrotu wliczamy wszelkie wynagrodzenia należne nam z tytułu dostarczenia towaru lub świadczenia usług z miejscem wykonania na terenie Czeskiej Republiki. Należy pamiętać, że decydująca jest data realizacji usługi, a nie dzień, w którym otrzymaliśmy pieniądze (wliczamy więc i te usługi, za które jeszcze nie otrzymaliśmy wynagrodzenia).

Do obrotu nie wliczamy jednak zaliczek, które nie są wynagrodzeniem za zrealizowanie usługi, ale jedynie przedpłatą. Nie wliczamy też wynagrodzenia z tytułu sprzedaży aktywów trwałych lub świadczenia usług poza terytorium Czech.

 

Od kiedy zostajemy płatnikiem podatku VAT?

Płatnikiem podatku VAT zostajemy automatycznie od początku drugiego miesiąca po miesiącu, w którym nasz obrót przekroczył 1 mln KCZ. Od tego dnia jesteśmy zobowiązani pełnić obowiązki płatnika VAT nawet jeśli nie dokonaliśmy obowiązkowej rejestracji.

Oznacza to, że jeśli np. w sierpniu nasz obrót przekroczył 1 mln KCZ za 12 poprzednich miesięcy, we wrześniu będziemy sprzedawać towary lub usługi bez VAT, ale już w październiku oferowane przez nas ceny będą zawierały podatek. Pierwsze zeznanie podatkowe złożymy więc za październik.

 

Prawo do odliczenia VAT z majątku (przy rejestracji)

Pierwsze złożone przez nas zeznanie podatkowe wykorzystamy także do tego, aby odliczyć podatek VAT od transakcji podlegających opodatkowaniu przyjętych w przeciągu 12 miesięcy następujących po sobie przed dniem, w którym zostaliśmy płatnikami VAT, ale jedynie wtedy, kiedy transakcje te są częścią majątku spółki i jeśli mamy odpowiednie dokumenty podatkowe.

 

Status osoby identyfikowanej (identifikovaná osoba) – płatnik podatku VAT od świadczeń zagranicznych

Osoba identyfikowana jest płatnikiem VAT wyłącznie od świadczeń zagranicznych. W Czeskiej Republice ma status „nie-płatnika” (neplátce). Nie przysługuje jej też prawo do odliczenia zapłaconego podatku. Jeśli jesteśmy już zarejestrowani jako płatnik podatku VAT nie możemy się starać o status osoby identyfikowanej.

Kiedy musze się zarejestrować jako osoba identyfikowana?

Obowiązek taki powstaje w następujących sytuacjach:

 • Zakupiliśmy towar z innego kraju UE, którego łączna wartość (bez VAT) przekroczyła w roku kalendarzowym 326 000 Kč;
 • Odebraliśmy usługę z miejscem wykonania na terytorium Czech od przedsiębiorcy (firmy) z zagranicy, który nie ma ani siedziby ani oddziału w Czeskiej Republice (ewentualnie oddział w Czechach nie bierze udziału w realizacji świadczenia). Osobą identyfikowaną jesteśmy od dnia odebrania usługi;
 • Zaoferowaliśmy usługę z miejscem wykonania w innym kraju UE (nie wliczają się w to usługi, które w innym państwie UE nie są objęte podatkiem VAT). Osobą identyfikowaną jesteśmy od dnia świadczenia usługi.

 

Zgłoszenie do rejestracji osoby identyfikowanej należy złożyć do 15 dni od dnia, w którym staliśmy się osobą identyfikowaną.

 

 

Tags: