Zaliczki na poczet dywidend w czeskiej s.r.o.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to udział w zysku, którego wypłacenie przysługuje wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu

Czeskie prawo pozwala jednak na wypłatę pieniędzy wcześniej – w formie tzw. zaliczek na poczet dywidendy. Przyjrzyjmy się, o jakich zasadach należy pamiętać.

 

Warunki wypłacania zaliczek na poczet dywidend

Podstawę prawną zagadnienia stanowi czeska ustawa o korporacjach handlowych (zákon o obchodních korporacích). Z ustawy wynikają następujące zasady wypłacania zaliczek:

  1. spółka handlowa nie może wypłacić zysku lub środków z innych własnych źródeł (ani zaliczek na nie), jeśli w ten sposób naraziłaby się na upadek,
  2. zaliczki na poczet dywidend można wypłacić jedynie na podstawie okresowego sprawozdania finansowego, z którego wynika, że środki, którymi dysponuje spółka są wystarczające do podziału zysku,
  3. zaliczki na poczet dywidend nie mogą być wyższe, niż suma wyniku gospodarczego bieżącego okresu obrachunkowego, nierozdzielonego zysku z lat poprzednich i innych składników kapitału własnego spółki obniżona o niepokrytą stratę z lat poprzednich i środki obowiązkowo przekazywane do kapitału zapasowego
  4. do wypłaty zaliczek na poczet dywidend nie można wykorzystać kapitału zapasowego, który służy do innych celów, a więc pokrycia strat, ani z innych własnych źródeł, których przeznaczenie jest jasno określone, a spółka nie ma prawa ich zmieniać

 

Maksymalną kwotę do wypłacenia zaliczek można określić w następujący sposób:

  • +/- wynik gospodarczy bieżącego okresu obrachunkowego
  • + nierozdzielony zysk z lat poprzednich
  • + pozostałe dostępne fundusze tworzone z zysku
  • - niepokryta strata z lat ubiegłych
  • - środki przekazywane do kapitału zakładowego
  • +/- wynik gospodarczy z lat ubiegłych

 

Należy podkreślić, że wyżej opisane zasady dotyczą jedynie wypłacania zaliczek na poczet dywidendy, a nie wypłacania samej dywidendy. Przy wypłacie udziału w zysku obowiązuje zasada, że spółka nie może doprowadzić do swego upadku poprzez wypłacenie dywidend.

 

Kto decyduje o wypłacie zaliczek?

Organem uprawnionym do wypłaty zaliczek jest Zarząd spółki. Pierwszy z wyżej opisanych warunków wypłacania zaliczek jest kluczowy, ponieważ bez względu na pozostałe dane wynikające z księgowości, Zarząd musi rozważyć, czy odpływ środków pieniężnych nie będzie stanowić zagrożenia dla płynności i wypłacalności spółki.

Zarząd decyduje o wypłacie zaliczek w oparciu o okresowe sprawozdanie finansowe, a więc sporządzone na dzień inny, niż dzień bilansowy. Nie dochodzi o zamknięcia ksiąg rachunkowych, a jedynie do inwentaryzacji, której celem jest określenie sytuacji finansowej spółki. Inne formalności nie różnią się tych, jakich dopełnia się przy rocznym sprawozdaniu finansowym.

Przy określaniu wysokości zaliczek na poczet dywidend należy brać pod uwagę oczekiwany rozwój działalności spółki do końca okresu obrachunkowego. Jeśli na koniec okresu obrachunkowego okazałoby się, że zaliczki przewyższą rzeczywisty udział w zysku, wspólnicy będą zobowiązani do zwrócenia wypłaconych zaliczek.

Tags:

Ostatnie wpisy