Ogólne warunki prowadzenia działalności jednoosobowej

Rejestracja do podatku dochodowego oraz ubezpieczeń

Osoba prowadząca działalność jednoosobową ma obowiązek rejestracji do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do ubezpieczeń (socjalnego i zdrowotnego). Powinna tego dokonać w urzędach odpowiednich ze względu na miejsce jej zamieszkania (urząd skarbowy, czeska instytucja zabezpieczenia społecznego, ubezpieczalnia zdrowotna). Jeśli nie posiada miejsca zamieszkania, decydująca jest lokalizacja siedziby.

Rejestracji do podatku należy dokonać do 15 dni od daty

 • rozpoczęcia czynności, które są źródłem dochodu lub
 • przyjęcia pierwszego dochodu z tytułu działalności.

 

Rejestracji do ubezpieczeń – do 8 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Osoba fizyczna może dokonać takiej rejestracji za jednym zamachem wraz ze złożeniem podania o uzyskanie pozwolenia na działalność, bez konieczności chodzenia od urzędu do urzędu.

 

Okres podatkowy

Dla osób fizycznych to rok kalendarzowy. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej obejmuje wszystkie osoby fizyczne, których dochód przekroczył 15 000 KCZ. Wysokość podatku to 15 %.

 • Jeżeli podatnik nie korzysta z usług doradcy podatkowego, zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe oraz uiścić należny podatek do 31 marca roku następnego po roku podatkowym.
   
 • Jeżeli z tych usług korzysta, terminem do złożenia zeznania podatkowego jest 30 czerwca roku następnego po roku podatkowym.

 

Ryczałt rozliczeniowy

Osoby fizyczne, z racji tego, że nie są podmiotami wpisanymi do Rejestru handlowego, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej. Mogą ograniczyć swoje rozliczenia do ewidencji podatkowej i przy tej okazji skorzystać z ryczałtu rozliczeniowego tzn. że do obliczenia podstawy opodatkowania, od sumy przychodów, odlicza się koszty wg stawek procentowych określonych w ustawie.

Za rok 2017 obowiązują następujące stawki kosztów ryczałtowych:

 • 80% (najwięcej  800 000 KCZ na rok) przychodów w produkcji rolnej, leśnej i gospodarce wodnej realizowanej w formie produkcji rzemieślniczej, jako samodzielna działalność gospodarcza,
   
 • 60% (najwięcej  600 000 KCZ na rok) przychodów z działalności gospodarczej wolnej, wiązanej i koncesjonowanej,
   
 • 40% (najwięcej  400 000 KCZ na rok) przychodów przy innych rodzajach działalności wykonywanych na podstawie odrębnych przepisów (np. adwokaci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, architekci, lekarze itp.) lub przychodów z innej samodzielnie wykonywanej działalności zarobkowej (zawodowi sportowcy, artyści, biegli, tłumacze, syndycy masy upadłościowej itp.),
   
 • 30% (najwięcej  300 000 KCZ na rok) przychodów z wynajmu składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dodatkowo osoby prowadzące działalność obejmuje ulga w wysokości 24 840 KCZ i dalsze ulgi na małżonka lub dziecko.

 

Rezydencja podatkowa

Podatek dochodowy należy opłacać w kraju, w którym znajduje się  ośrodek interesów życiowych, a więc w kraju, w którym dana osoba posiada miejsce zamieszkania lub w którym przebywa min. 183 dni w roku.

Osoba rejestrująca działalność jednoosobową w Czechach, ale faktycznie przebywająca w Polsce może się narazić na kary ze strony urzędu skarbowego, który może uznać, że pozostaje rezydentem podatkowym w Polsce.

 

Składki na ubezpieczenia

Osoba fizyczna musi opłacić składki na ubezpieczenie socjalne w wysokości 29,2% oraz zdrowotne w wysokości 13,5%. Razem więc 42,7%. Dobrowolnie może brać udział również w systemie ubezpieczenia chorobowego (2,3% z minimalnej podstawy 5 tys. CZK, co daje 115 KCZ).

Podstawa wymiaru ubezpieczenia wynosi 50 % zysku (dochodu z działalności po odliczeniu kosztów jego uzyskania). Jeśli dochód z działalności nie dosięga tzw. minimalnej podstawy wymiaru ubezpieczenia, należy odprowadzić zaliczkę na ubezpieczenie, tak jakby minimalna podstawa została osiągnięta. Podstawy wymiaru ubezpieczenia oraz zaliczki zmieniają się każdorocznie.

W przypadku ubezpieczenia socjalnego wysokość zaliczek jest uzależniona od tego, czy działalność gospodarcza jest głównym źródłem dochodu, czy stanowi źródło dodatkowe. Działalność staje się dodatkowym źródłem dochodu, w tych miesiącach, w którym pozostajemy zatrudnieni.

 1. Gdy działalność jest głównym źródłem dochodu minimalna podstawa wymiatu ubezpieczenia na rok 2018 wynosi 89 940 KCZ, a więc miesięcznie 7 495 KCZ. Oznacza to, że zaliczka na ubezpieczenie socjalne wynosi minimalnie 2 189 KCZ.
   
 2. Gdy działalność jest dodatkowym źródłem dochodu minimalna podstawa wymiatu ubezpieczenia na rok 2018 wynosi 35 976 KCZ, a więc miesięcznie 2 998 KCZ. Oznacza to, że zaliczka na ubezpieczenie socjalne wynosi minimalnie 876 KCZ.

 

Na rok 2018 minimalna podstawa wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego będzie wynosić 179 874 KCZ, a więc miesięczna stawka to 14 990 KCZ. Zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 2 024 KCZ. Jeśli nasza działalność stanowi dodatkowe źródło dochodu, składek zdrowotnych nie opłacamy – odprowadza je pracodawca z naszego wynagrodzenia.