Kim jest odpovědný zástupce?

Funkcja reprezentacyjna

Aby uruchomić firmę trzeba uzyskać pozwolenie na działalność. Zdarza się, że urząd wymaga konkretnych kwalifikacji lub doświadczenia w dziedzinie, którą firma planuje się zajmować. Dlatego w spółkach jest powoływany tzw. odpovědný zástupce, a więc reprezentant, który będzie się wykazywał odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem. Możliwość powołania takiego przedstawiciela ma również osoba fizyczna, jeśli sama nie spełnia wymogów urzędu. Jeśli reprezentant nie jest obywatelem Czech i nie potwierdza swoich kwalifikacji dyplomem z czeskiej uczelni, musi się ubiegać o uznanie kwalifikacji zawodowych przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

 

Odpowiedzialność

Z chwilą objęcia funkcji reprezentant staje się osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie działalności i przestrzeganie ustawy o działalności gospodarczej. Odpowiedzialność taką ponosi wobec spółki lub osoby fizycznej, z którą zawarła umowę. Wobec osób trzecich odpowiada przedsiębiorca.

 

Kto może pełnić taką funkcję?

Funkcję reprezentanta może pełnić wspólnik, członek zarządu lub inna osoba, która jest związana z danym podmiotem umową (wymiar pracy to minimalnie 20 godzin tygodniowo). Nie może być natomiast członkiem rady nadzorczej.

Dana osoba może wykonywać funkcje reprezentanta maksymalnie dla czterech podmiotów. Niektóre rodzaje działalności wymagają jednak tego, aby dana osoba pełniła funkcje wyłącznie w stosunku do jednego podmiotu (np. transport międzynarodowy lub agencje prac tymczasowej).

 

Powoływanie reprezentanta

W przypadku działalności deklarowanych reprezentant ma prawo wykonywać swoją funkcję od dnia jego powołania, a w przypadku działalności koncesjonowanych od dnia, gdy decyzja o udzieleniu koncesji nabędzie mocy prawnej. Przedstawiciela można powołać przy zgłaszaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na działalność, albo gdy dochodzi do zmiany osoby wykonującej tę funkcję już w trakcie prowadzenia działalności Zmianę taką należy zgłosić w urzędzie miasta, w dziale ds. działalności gospodarczej. W przypadku koncesji trzeba również czekać na wydanie orzeczenia. Zmiana reprezentanta może się okazać konieczna, kiedy przestaje on spełniać warunki konieczne do prowadzenia działalności.